Publicerad: 2020-02-05 08:58 | Uppdaterad: 2020-02-05 14:35

15 miljoner kronor från Barncancerfonden till forskning om barncancerpredisposition

Ann Nordgren, Professor and Senior consultant

Ann Nordgren, adjungerad professor vid Karolinska Institutet, har i egenskap av koordinator för arbetsgruppen Predisposition inom Barntumörbanken (BTB) - Genomic Medicine Sweden (GMS), arbetsutskott (AU) Barncancer, beviljats kliniskt projektanslag med den generösa summan om totalt 15 000 000 kr (5 Mkr x 3 år) från Barncancerfonden för att genom ett brett nationellt samarbete utveckla ett nytt arbetssätt för att diagnosticera barncancerpredisposition.

Genetisk predisposition vid barncancer

Ungefär 350 barn drabbas av cancer i Sverige varje år. Under senare år har forskningen visat att genetisk predisposition är mycket vanligare vid barncancer än vad man tidigare trott och att åtminstone 10% av alla barn som drabbats av cancer har medfödda genetiska förändringar som bidragande orsak till deras sjukdom. Genetiskt orsakad predisposition är vanligare bland barn med cancerformer som normalt bara förekommer hos vuxna, barn som drabbas av sällsynta tumörformer, multipla tumörer eller olika cancerformer, barn med flera nära släktingar som drabbats av cancer vid tidig ålder, barn som reagerar med ovanligt svåra toxicitetsreaktioner och barn med olika syndrom och missbildningar.

GMS-BTB Arbetsutskott barncancer: Införande av nytt arbetssätt för diagnostik, behandling och uppföljning av Barncancerpredisposition

Syftet med projektet är att identifiera medfödda genetiska förändringar hos barn med cancer som innebär att behandlingen ska modifieras för att undvika allvarliga biverkningar eller terapiresistens och att hitta situationer när genetisk vägledning bör erbjudas familjen. Syftet är också att upptäcka nya gener och signalvägar som kan användas som mål för terapi och att bidra till utvecklingen av kontrollprogram. Vi skall tillsammans i GMS-BTB AU Barncancer utveckla ett diagnostiskt flöde med kliniska undersökningar, genetisk vägledning, genetisk testning  av hela arvsmassan, så kallad helgenomsekvensering av tumör, barn och i vissa fall föräldrar, som skall vara redo att implementeras i klinisk rutin vid projektperiodens slut. Målsättningen är att kunna erbjuda patienter snabbare och mer precis diagnostik, uppföljning och individanpassad behandling och skapa bättre förutsättningar för att patienter skall kunna erbjudas deltagande i kliniska studier.

–Barncancerfondens stora bidrag till GMS-BTB AU Barncancer ger oss möjlighet att ge våra patienter inom BTB-GMS och deras familjer en världsunik vård och service, säger Ann Nordgren adjungerad professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet och överläkare på avdelningen klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ann Nordgren har sedan tidigare projektanslag, projektanslag MT och en 6-årig heltidsforskartjänst från Barncancerfonden.

Genomic Medicine Sweden (GMS)är ett nationellt samverkansprojekt mellan flera samhällsaktörer; hälso- och sjukvården, universitet med medicinsk fakultet, SciLifeLab, näringslivet och patientföreningar. Projektet ska stärka precisionsmedicin över hela landet genom implementering av storskaliga sekvenseringstekniker och genomik inom hälso- och sjukvården. Målet är förbättrad sjukvård, att stärka svensk forskning inom området, och att vara en grogrund för innovation och samverkan med industrin.

Barntumörbanken (BTB) är en nationellt förankrad genomisk biobanksinfrastruktur inom barncancerområdet som verkar för att främja forskning om barntumörer. Barntumörbankens uppdrag är att systematiskt samla in, lagra, analysera och distribuera material och data för forskning. Syftet är att öka förståelsen av sjukdomsmekanismer vid olika barntumörer samt därigenom bidra till att förbättra vård och behandling av barn som drabbas.

Kontakt

Ann Nordgren Adjungerad Professor