Publicerad: 2020-06-12 11:15 | Uppdaterad: 2020-06-17 21:05

Uppdaterad självmordsstatistik för 2019

Nya data gällande dödsorsaker i Sverige för kalenderåret 2019 har publicerats av Socialstyrelsen. NASP har bearbetat statistik rörande självmord.

Statistik för avsiktlig självdestruktiv handling ("säkra självmord") samt skadehändelser med oklar avsikt ("osäkra självmord") har hämtats från Socialstyrelsens dödsorsaksregister online [hämtad 2020-06-05 från: https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx] och därefter bearbetats av Nationellt Centrum för Sucidforskning och Prevention (NASP).

Under Statistik på NASP:s hemsida redovisas antal självmord och självmordstal för Sverige respektive Stockholms län under 2019.

 

Självmordstalen minskar bland de äldre men ökar bland de yngre – kvinnor i yngre medelåldern ökar

Det finns olika trender i olika åldersgrupper, och skillnader mellan män och kvinnor. Trenderna är olika tydliga (säkerställda) beroende på vilken grupp man avser. Följande utvecklingar är dock relativt tydliga:

  • Sett till hela befolkningen så minskar självmordstalet i Sverige, men minskningen stannar av med tiden. Under de senaste tjugo åren har självmordstalet i genomsnitt minskat med cirka 0,4% per år. Detta är en betydligt långsammare minskning än den som skedde under 90-talet.
  • Den främsta anledningen till att självmordstalet har sjunkit, och dessutom fortsätter att sjunka i Sverige, är att självmord minskar bland personer i åldersgrupperna 45-64 och 65+. Under de senaste tjugo åren har minskningen i genomsnitt skett med ungefär 1% per år, och männen bidrar ungefär dubbelt så mycket till minskningen som kvinnorna. Bland män över 65 år sker minskningen i genomsnitt med nästan 2% per år. Män 65+ år är dock fortfarande den grupp som har de högsta självmordstalen, följt av män i åldrarna 45-64 år.
  • Hos den yngre befolkningen ser man dock inte några signifikant minskande självmordstal, utan snarare en ökning eller i bästa fall stagnation. Mer specifikt kan man konstatera att självmordstalen i genomsnitt har ökat med cirka 1% per år, under de senaste tjugo åren, i åldersgruppen 15-24 år och även bland kvinnor i åldersgruppen 25-44 år. Den sistnämnda ökningen bland kvinnor är en trend som först nu har gått att fastställa.