Publicerad: 2023-05-02 10:23 | Uppdaterad: 2023-06-20 10:30

Symposium om sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg för äldre

Picture of Amaia and Bo i hörsalen i Biomedicum.
Amaia Calderón-Larrañaga, senior forskare, tillsammans med Bo Angelin, chefredaktör för Journal of Internal Medicine (JIM). Foto: Journal of Internal Medicine (JIM)

Den 21 mars 2023 hölls ett symposium på temat personcentrerad och sammanhållen vård och omsorg för äldre, på Karolinska Institutet i Stockholm, Solna, med forskare från flera lärosäten runtom i landet, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Region Jönköping. Dessutom bidrog forskare från Storbritannien och Australien med inspirerande presentationer inom ämnena personcentrerad och sammanhållen vård.

Professor Anne Hendry, en av huvudtalarna vid symposiet som håller sitt föredrag i hörsalen i Biomedicum.
Professor Anne Hendry, huvudtalare vid symposiet. Foto: ARC

Dagens program och mötesplatsen gav goda förutsättningar för utbyte av tankar och idéer mellan deltagarna (ca 100 personer deltog på plats och 200 deltog digitalt online).

Morgonen inleddes med en inspirerande presentation av professor Anne Hendry, Senior Associate vid International Foundation for Integrated Care Scotland, Storbritannien, som lyfte fram vad som är viktigt för äldre personer, och att förebyggelse av skörhet hos äldre bör prioriteras genom en sammanhållen vårdorganisation som inkluderar digitala lösningar. Hon visade flera framgångsrika modeller över hela Europa som vi kan lära oss av.

Bild på skärm i hörsalen som visar en av huvudtalarna Professor Brendan McCormack, som är med via länk.
Professor Brendan McCormack, huvudtalare, deltar via länk. Foto: ARC

Ett av huvudbudskapen som professor Brendan McCormack, chef för Susan Wakil School of Nursing and Midwifery, Australien, lyfte fram i sitt föredrag var att vi måste vara uppmärksamma på ordens betydelse och skilja mellan patientcentrerad och personcentrerad vård. Han påtalade en viktig aspekt som bör genomsyra vår vårdkultur: personcentrerad vård kan inte vara uppgiftsorienterad utan bygger på relationer mellan personerna. En kultur med fokus på personcentrering behöver förankras på våra arbetsplatser och organisationer, oavsett om det är inom regional eller kommunal hälso- och sjukvård eller på högskola och universitet.

Personcentrerad vård

Deltagare vid den första sessionen.
Deltagare i den första sessionen (från vänster till höger): Britt Östlund, Lena Marmståhl Hammar, Anna Sandgren, Zahra Ebrahimi, Annika Söderman (deltog online). Foto: ARC

Under den första sessionen reflekterade Annika Söderman, universitetsadjunkt vid Örebro universitet, över hur värdighet kan bevaras i hemsjukvård och särskilt boende med hjälp av en personcentrerad palliativ vårdmodell för att stödja sjuksköterskor och personal. Lena Marmståhl Hammar, docent vid Mälardalens universitet, pekade på vikten av värdighet och välbefinnande som viktiga resultat i personcentrerad vård för äldre personer inom äldreomsorgen.

Universitetslektor Zahra Ebrahimi, vid Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs Universitet, presenterade IHOP-e-projektet som genomförts i Göteborg och som har använt e-hälsa som ett verktyg för att integrera hälsofrämjande arbete med och för äldre.

Anna Sandgren, docent vid Linnéuniversitetet berättade om sina erfarenheter av arbetssättet Samtal vid allvarlig sjukdom som bygger på de viktigaste dimensionerna för personcentrerad vård.

Sammanhållen vård

bild på deltagare i session 2.
Deltagare i den andra sessionen (från vänster till höger): Sölve Elmståhl, Lena-Karin Gustafsson, Helena Hvitfeldt, Janne Agerholm, Helle Wijk. Foto: ARC

Den andra sessionen bjöd på två inspirerande exempel på sammanhållen och personcentrerad vård från Norrtälje/TioHundra och Mälardalens Universitet. Både FoUUI-chef Helena Hvitfeldt och Lena-Karin Gustafsson, docent vid Mälardalens universitet, visade att samverkan mellan olika yrkesgrupper, liksom mellan olika aktörer inom regioner och kommuner, är möjlig och kan leda till förbättrad vård för den äldre befolkningen. En viktig lärdom var att det tar tid och att relationsbyggande är avgörande för att dessa initiativ ska lyckas.

Några av de relevanta frågorna som togs upp av Helle Wijk, professor vid Sahlgrenska akademin och Janne Agerholm, biträdande lektor vid Karolinska Institutet, kretsade kring hur finansieringen mellan regioner och kommuner samt ansvar för forskning och vård bland intressenter ska hanteras och administreras.

Nationell standard

Deltagare i den tredje sessionen.
Deltagare i den tredje sessionen (från vänster till höger): Anne-Marie Boström, Joakim Öhlén, Karl Swedberg, Nicoline Vackerberg, Peter Nilsson. Foto: ARC

Under den tredje sessionen presenterade Karl Swedberg, professor vid Sahlgrenska akademin,  möjligheterna med standardisering av personcentrerad vård i forskning och i klinisk praxis.

Joakim Öhlén, professor vid Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs Universitet, pekade på vikten av de tre nivåerna – individuell, operativ och strategisk – vid implementering av personcentrerad och sammanhållen vård.

Peter Nilsson, utredare vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, beskrev huvuddragen i sammanhållenvård ur ett patientperspektiv och kvalitetschef vid Region Jönköping, Nicoline Vackerberg, gav goda exempel på hur Estherprojektet i Region Jönköping systematiskt (och positivt) har utvärderats tack vare ett starkt samarbete mellan universitetet och vårdgivare i regionen.

Videoinspelning av presentationerna

Workshop

Bild på deltagarna i workshop som ägdre rum dagen efter symposiet om personcentrerad och sammanhållen vård.
Deltagare i workshop den 22 mars 2023, (från vänster till höger): Amaia Calderón-Larrañaga, Lena-Karin Gustafsson, Nicoline Vackerberg, Ann Liljas, Zahra Ebrahimi, Anne-Marie Boström, Joakim Öhlén, Helle Wijk, Anna Sandgren, Anne Hendry, Karl Swedberg, Lena Marmståhl Hammar, Janne Agerholm, Mariam Kirvalidze. Foto: ARC

Den 22 mars deltog en stor del av talare, debattörer, moderatorer och organisatörer i en workshop där de diskuterade erfarenheter och utmaningar relaterade till de personcentrerade och sammanhållna vårdinsatserna.

Denna diskussion lade grunden för samarbete kring en publikation, En översikt av interventioner för personcentrerad och sammanhållen vård för äldre i Sverige, som planeras att publiceras i Journal of Internal Medicine (JIM) i slutet av året.

 

Symposiet finansierades av Journal of Internal Medicine (JIM) och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Organisationskommitté