Publicerad: 2021-02-26 15:00 | Uppdaterad: 2021-03-01 11:35

Skillnader i hjärnan kan kopplas till sexuell läggning

Homosexuellt par som håller upp två regnbågsfärgade hjärtan
Foto: Getty Images

En stor hjärnavbildningsstudie av forskare vid bland annat Karolinska Institutet visar att det finns skillnader i hjärnans struktur som kan kopplas till samkönat sexuellt beteende. Mönster i hjärnan som skiljer sig åt mellan män och kvinnor var mindre uttalade hos icke-heterosexuella individer, och några av skillnaderna i hjärnan kunde kopplas till en genetisk benägenhet för icke-heterosexualitet. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Human Brain Mapping.

Forskarna analyserade både genetiska data och data från hjärnavbildning (magnetisk resonanstomografi, MRI) från drygt 18 000 individer i UK Biobank. De kunde då visa att vissa hjärnstrukturer hos icke-heterosexuella män och kvinnor, enligt självrapporterat samkönat sexuellt beteende, mer liknar hjärnstrukturerna hos personer av motsatt kön, ett så kallat ”cross-sex shift”. Skillnaderna sågs främst i hjärnområden som är involverade i bearbetningen av sensorisk (inklusive visuell) information.

Tidigare forskning, bland annat en studie som publicerades i tidskriften Science 2019, har visat att inte bara en, utan många gener påverkar samkönat sexuellt beteende. Men även sammantaget kan dessa genvarianter endast förklara upp till 25 procent av variationen i sexuellt beteende. Det tyder på att människans sexualitet påverkas av en komplex mix av genetiska och miljömässiga faktorer.

Spelar gener någon roll?

Den nya studien visar att en genetisk benägenhet (en kombination av flertalet genvarianter) för samkönat sexuellt beteende korrelerade med hjärnans struktur, vilket antyder att gener delvis skulle kunna förklara variationen i hjärnan. Dessa genetiska associationer var dock svaga och ytterligare faktorer, såsom effekterna av könshormoner, tros fortfarande spela en roll för utvecklingen av vår sexuella läggning.

Porträttbild av Christoph Abé, forskarassistent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Christoph Abé. Foto: Happy Kihlgren

Sexuella minoriteter löper större risk för psykisk ohälsa. För att försöka reda ut vad som ligger bakom detta bestämde sig forskarna även för att undersöka hur olika psykiska tillstånd och rapporterad viktimisering relaterade till MRI-fynden.

– Vi kunde inte hitta någon neurobiologisk koppling mellan samkönat sexuellt beteende och psykiatrisk diagnos. Detta stöder den så kallade ”minority stress”-teorin, som föreslår att psykisk ohälsa hos vissa individer kan vara ett resultat av sociala stressfaktorer som stigmatisering och diskriminering, säger studiens försteförfattare Christoph Abé, forskarassistent vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Vill bredda kunskapen

Syftet med studien har varit att bredda kunskapen om neurobiologin bakom människans sexualitet samt att undersöka vad som ligger bakom den ökade risken för psykisk ohälsa bland icke-heterosexuella individer. På så vis hoppas forskarna kunna bidra till ökad förståelse i samhället och minskad stigmatisering och i slutändan ett förbättrat psykiskt välbefinnande bland sexuella minoriteter.

– Det finns många länder och sociala grupper där icke-heterosexualitet är stigmatiserad på grund av föreställningen ​​att homosexualitet är ett val eller till och med en psykisk störning. Våra resultat talar emot sådana teorier och indikerar att samkönat sexuellt beteende har en neurobiologisk grund, säger Christoph Abé.

Inga slutsatser om orsakssamband

Forskarna betonar att inga slutsatser kan dras om orsakssamband och att strukturell hjärnavbildning med MRI inte ger information om hjärnområdenas funktioner. Dessutom kan varken genetiska data eller hjärnavbildning användas för att förutsäga en individs sexuella läggning.

– Vi vet inte hur skillnaderna som vi funnit i hjärnan relaterar till icke-heterosexualitet eller hur gener påverkar hjärnans struktur, funktion och i slutändan vårt sexuella beteende. Dessa mekanismer är komplexa och påverkas av många olika faktorer, säger Christoph Abé.

En annan viktig sak att beakta är att analyserna baseras på självrapporterat sexuellt beteende och att deltagarna i UK Biobank inte är helt representativa för befolkningen.

Studien gjordes i samarbete med Göteborgs universitet och King's College London, Storbritannien. Författarna mottog ingen specifik finansiering för detta projekt.

Publikation

“Cross-sex shifts in two brain imaging phenotypes and their relation to polygenic scores for same-sex sexual behavior: A study of 18,645 individuals from the UK Biobank.” Christoph Abé, Alexander Lebedev, Ruyue Zhang, Lina Jonsson, Sarah E. Bergen, Martin Ingvar, Mikael Landén, Qazi Rahman. Human Brain Mapping, online 26 februari 2021, doi: 10.1002/hbm.25370.

Läs även