Publicerad: 2018-11-26 13:10 | Uppdaterad: 2018-11-26 14:50

Självmordsutveckling i Sverige

Genom en trendanalys konstateras en ökning av självmord med knappt en procent per år i åldersgruppen 15-24 år.

Självmord (säkra och osäkra självmordsdiagnoser) bland män och kvinnor i Sverige.

Grafen visar självmordstalen (antal självmord per 100 000 invånare) i olika åldersgrupper, mellan åren 1980 till 2017. Trendlinjerna är beräknade som 5-års glidande medelvärden. Sådana trendlinjer beräknas för att "dämpa" variationen mellan enskilda år och för att synliggöra tidstrender. Värdet för ett givet år (t.ex. 2017) beräknas genom att ta självmordstalet för det aktuella året samt för de 4 föregående åren (2017-2013) och beräkna medelvärdet. De faktiska självmordstalen visas i de transparenta linjerna.

Genom denna trendanalys (och två andra, som ej redovisas här) konstateras en ökning av självmord med knappt en procent per år i åldersgruppen 15-24 år. Den ökande trenden tycks ha börjat runt år 1994 och fortsätter att stiga. I de äldre åldersgrupperna (över 25 år) minskade självmorden från 1980 fram till ungefär år 2000, vartefter minskningen avstannat och ligger någorlunda konstant.

Ladda ner grafen som pdf här