Publicerad: 2016-07-19 10:26 | Uppdaterad: 2016-07-25 09:47

Sannolikheten att begå självmord är 10 gånger högre bland patienter med tvångssyndrom

Lorena Fernandez De La Cruz Sannolikheten att begå självmord är 10 gånger högre bland patienter med tvångssyndrom, vilket står i motsats till vad man tidigare trott. I en ny studie från Karolinska Institutet, som publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry, visas även att den främsta prediktorn för självmord inom patientgruppen är tidigare självmordsförsök, något som möjliggör preventiva åtgärder.

Självmord är ett stort folkhälsoproblem som leder till uppskattningsvis 800 000 dödsoffer i världen varje år. Personer med psykisk ohälsa löper högre risk att dö genom självmord och omkring 90 procent av de som begår självmord anses lida av en psykisk störning.

Samtidigt har inte mycket uppmärksamhet ägnats åt risken för självmord bland personer som lider av tvångssyndrom (OCD), en av de vanligaste psykiska sjukdomarna. OCD har en livstidsprevalens på cirka två procent i den allmänna befolkningen, ett kroniskt förlopp är vanligt, och sjukdomen är ofta förenad med betydligt sänkt livskvalitet. Traditionellt så har risken för självmord inom OCD ansetts vara mycket låg.

För att uppskatta risken för självmord bland personer drabbade av OCD, samt identifiera risk- och skyddsfaktorer i samband med självmordsbeteenden i denna grupp, analyserade forskarna data från svenska nationella register, som täcker över 40 år.

De kunde identifiera 36 788 OCD-patienter i Svenska Patientregistret mellan 1969 och 2013 varav 545 hade dött av självmord och 4 297 försökt begå självmord. Individer med OCD hade en 10 gånger högre risk för självmord och en 5 gånger högre risk för självmordsförsök. Efter justering för andra psykiatriska sjukdomstillstånd var risken lägre men fortfarande betydande.

- Inom OCD-kohorten var tidigare självmordsförsök den starkaste prediktorn för död genom självmord. Att samtidigt ha en personlighetsstörning eller substansrelaterade syndrom ökade också risken. Däremot att vara kvinna, ha föräldrar med högre socioekonomisk status samt att ha ångestsyndrom utgjorde skyddande faktorer, säger Lorena Fernández de la Cruz, forskarassistent, vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

- Forskarna drar slutsatsen att patienter med OCD löper betydande risk för självmord, även i avsaknad av andra psykiatriska sjukdomstillstånd, vilket behandlande läkare bör vara medvetna om. Självmordsrisken måste övervakas noggrant hos dessa patienter, särskilt hos de som tidigare har försökt begå självmord. Resultaten utgör ett första steg mot utformningen av förebyggande strategier som syftar till att förhindra ödesdigra konsekvenser för patienter med OCD.

Publikation

Suicide in obsessive–compulsive disorder: a population-based study of 36788 Swedish patients
L Fernández de la Cruz, M Rydell, B Runeson, BM D’Onofrio, G Brander, C Rück, P Lichtenstein, H Larsson, D Mataix-Cols
Molecular Psychiatry, published online 19 July 2016, doi:10.1038/mp.2016.115.

För mer information, kontakta
Lorena Fernández de la Cruz

Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Telefon: 0768477999
Mail: lorena.fernandez.de.la.cruz@ki.se