Publicerad: 2010-11-09 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-10 10:32

Psykoprofylax hjälper förlossningsrädda män

Ny forskning som presenteras i en avhandling från Karolinska Institutet visar att psykoprofylax kan hjälpa förlossningsrädda män. I avhandlingen som läggs fram den 12 november visar man också att psykoprofylax inte påverkar upplevelsen av förlossningen generellt hos varken kvinnor eller män, men att den faktiska användningen av psykoprofylax under förlossningen ser ut att minska risken för akut kejsarsnitt.

Praktisk förlossningsförberedelse erbjuds vid 70 procent av alla mödravårdcentraler i Sverige idag, något som ofta innebär förberedande psykoprofylax. Malin Bergström, doktorand vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Karolinska Institutet, har i tidigare studier visat att det inte finns något samband mellan psykoprofylaxträning innan förlossning och kvinnor och mäns upplevelser av själva förlossningen, användning av epiduralbedövning eller förlossningens förlopp. Men nu visar hon att de som däremot blir hjälpta av psykoprofylax är förlossningsrädda män.

– Det här är en ny grupp som faktiskt kan bli hjälpta av psykoprofylax och det är viktigt att uppmärksamma. De här männen hamnar lätt i skymundan och får de ingen hjälp är risken stor att de inte berättar för någon om sin rädsla och förutom att det påverkar dem själva kan det även påverka både relationen till mamman och barnet, säger Malin Bergström.

För att kategorisera män som rädda eller inte rädda fick männen beskriva sina känslor i mitten av graviditeten. Samma instrument som tidigare använts på förlossningsrädda kvinnor användes i studien, men innehållet hade anpassats till männens situation. I instrumentet fanns totalt 25 frågor och påståenden om känslor och tankar inför förlossningen. Av de totalt 762 män som svarade på enkäten kategoriserades 83 som rädda, vilket motsvarar ungefär 11 procent.

– Det är en betydande andel av männen som är rädda. Vår studie visar att de här männen också hade högre generell oro under graviditeten och att de i lägre utsträckning trodde att de skulle bli bra föräldrar, berättar Malin Bergström.

Män som led av förlossningsrädsla under graviditeten upplevde oftare förlossningen som mer skrämmande än män utan sådan rädsla. Föräldrautbildningen med psykoprofylax påverkade dock förlossningsupplevelsen positivt.

– Genom strukturerade övningar och samtal får de reda på hur kvinnan vill ha det under förlossningen och hur de kan hjälpa till på bästa sätt. De blir mer förberedda inför förlossningen och det minskar antagligen deras rädsla och oro, säger Malin Bergström.

I sin forskning visar hon också att var tredje förlossningsrädd man också har en kvinna som är rädd. En sårbar grupp som i värsta fall drar ned varandra, säger hon och poängterar hur viktigt det är att modern föräldrautbildning riktar sig till dem som mest behöver det – så ser det inte alltid ut idag.

– Idag är psykoprofylax ett oerhört populärt inslag i föräldrautbildningen. Men vår forskning har visat att den inte har några positiva effekter för det stora flertalet. Tvärtom riskerar man att förstärka det mönster som redan finns av att inte nå socialt utsatta grupper, eftersom psykoprofylax är mest populärt bland de socialt välsituerade. Men människor har olika behov, det visar bland annat min forskning. Och för pappor som är rädda inför förlossningen kan den metoden passa bra, säger Malin Bergström.

Doktorsavhandling

Psychoprophylaxis - Antenatal preparation and actual use during labour
Malin Bergström
Karolinska institutet 2010, ISBN: 978-91-7457-052-6