Publicerad: 2018-12-18 10:57 | Uppdaterad: 2018-12-18 10:57

Många självmord inträffar under nyårsdagen

Vid NASP genomfördes en undersökning om huruvida självmord minskar eller ökar under högtiderna jul och nyår i Sverige (Hadlaczky och Hökby 2017). Dataunderlaget bestod av självmordsstatistik hämtad från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. I studien analyserades alla självmord som inträffat mellan datumen 15 december och 15 januari, under åren 2006-2015. Totalt inträffade 821 säkra självmord (det vill säga ICD-10 koderna: X60–X84) under den aktuella perioden, alltså i genomsnitt 26 självmord per dag när alla åren lades samman. Resultaten visade att självmorden var något färre under julafton (17 självmord) och nyårsafton (14 självmord) jämfört med dagsgenomsnittet. Dessa minskningar var dock inte tillräckligt kraftiga för att betraktas som statistiskt signifikanta.

Emellertid observerades en kraftig ökning av självmord under nyårsdagen (51 självmord), vilket är nästan dubbelt så många som dagsgenomsnittet för perioden. Ökningen sågs i synnerhet bland män i åldrarna 15-24 och 45-64 år – under nyårsdagen var självmord mer än 5 gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Skadehändelser med oklar avsikt (”osäkra självmord”) sågs inte variera under varken jul eller nyår.

Resultatet indikerade med andra ord att jul- och nyårsfirandet inte ökade det totala antalet självmord, men att självmorden ändå var avsevärt högre under nyårsdagen. Varför fler självmord inträffade under nyårsdagen vet man inte säkert, men en möjlig förklaring kan vara den kraftiga alkoholkonsumtion som dessa högtider är förknippade med i Sverige. Alkoholkonsumtion är en väletablerad riskfaktor för självmord eftersom berusningen ökar risken för sociala konflikter samt aggressiva och impulsiva beteenden. Andra psykologiska förklaringar är också möjliga. Exempelvis har andra forskare hävdat att människor ofta har stora förhoppningar om att dessa högtider ska bidra till känslor välmående och gemenskap. Om dessa förväntningar inte aktualiseras (exempelvis på grund av sociala konflikter) och istället byts ut mot känslor av hopplöshet, ensamhet och belastning, kan självmordsrisken öka. Vidare kan det finnas en minskad benägenhet hos människor att söka professionell hjälp under dessa högtider, samtidigt som tillgången till vård också kan vara begränsad.

Referens

Hadlaczky G, Hökby S. Increased suicides during new year, but not during Christmas in Sweden: analysis of cause of death data 2006-2015. Nord J Psychiatry. 2018 Jan;72(1):72-74. doi: 10.1080/08039488.2017.1378716. Epub 2017 Sep 22.

Kontakt

Forskningsassistent, UF

Sebastian Hökby

Telefon: 072-453 91 83
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: sebastian.hokby@ki.se