Publicerad: 2018-03-12 09:33 | Uppdaterad: 2020-03-11 12:49

KI startar samverkanssatsning tillsammans med andra lärosäten

Karolinska Institutet deltar i ett flertal Vinnova-finansierade projekt tillsammans med andra lärosäten för att utveckla samverkanskapaciteten. Enligt prorektor Karin Dahlman-Wright är samverkan inte ett mål i sig utan ett medel som stärker kvalitet och relevans i KI:s kärnverksamhet – forskning och utbildning.

– Genom att arbeta tvärvetenskapligt får vi också nya spännande infallsvinklar, förklarar hon.

Prorektor Karin Dahlman-Wright. Foto: Erik Cronberg

Regeringen har länge signalerat att landets lärosäten förväntas sprida och dela med sig av sina kunskaper. Karin Dahlman-Wright menar att KI, som är ett internationellt erkänt medicinskt universitet med en stor andel av den medicinska akademiska forskningen i landet, ska vara ett föredöme i förmågan att implementera forskningsresultat.Trots att samverkan med hälso- och sjukvården och näringslivet redan är en naturlig del av hur KI arbetar synliggörs det inte tillräckligt hur man bidrar till samhällsutvecklingen. Karin Dahlman-Wright anser också att KI behöver bli bättre på att inspireras av omgivningen och andra lärosätens tankar och idéer.

– Som en del av det har vi även ambitionen att vara en aktiv partner i KLOSSnet – ett nationellt nätverk bestående av 35 lärosäten som bildades förra året och som ger universitet och högskolor möjlighet att dela erfarenheter och synpunkter på ett relativt informellt sätt.

För att ytterligare uppmana till samverkan gick Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, ut med en utlysning på 100 miljoner kronor förra året, där förutsättningen för finansiering var att flera lärosäten gick in med gemensamma projektansökningar.

Kerstin Lundin. Foto: Andreas Andersson– KI deltar tillsammans med ett antal andra universitet och högskolor i fem projekt som har beviljats finansiering. Vår förhoppning är att projekten på olika sätt ska visa på möjligheter med samverkan, förklarar Kerstin Lundin, som leder projektet Stärka KI:s strategiska samverkanskapacitet (SKISS) där KI samlat sina insatser inom de projekt man deltar i.

Enligt Karin Dahlman-Wright ska lärosätena med gemensamma krafter säkerställa att samverkan med det omgivande samhället ses som en självklar del av forskning och utbildning. – Vinnovas och lärosätenas gemensamma satsningar gör att vi får möjlighet att utveckla och sprida befintliga arbetssätt och pröva nya, säger hon.

SKISS och dess delprojekt sträcker sig över tre år, men arbetet kommer att fortsätta långt efter 2020. Ett av projekten ska möjliggöra för vistelser i externa organisationer för de olika lärosätenas medarbetare.

Karin Dahlman-Wright hoppas också att projekten kommer att leda till att KI skapar fler strategiska partnerskap.

– Ju fler aktörer vi samverkar med, desto mer nytta kan vår forskning göra för medborgarna. KI samarbetar redan med flera olika organisationer, men vi måste börja jobba mer strategiskt och skapa en tydlig riktning gällande vilka vi ska vända oss till, säger hon och fortsätter:

– Vår samverkan med näringslivet handlar om att ytterligare exploatera våra forskningsresultat, samtidigt som vi får tillgång till unik kompetens, metodologi och teknik.

På frågan varför samverkan ter sig viktigare idag än det gjort förut, svarar Kerstin Lundin att det har att göra med att samhället i stort förändras så snabbt.

– Om lärosätena ska hänga med måste vi bli bättre på att interagera med varandra och sprida kunskaper på många olika sätt i olika fora. På så vis kommer vi att kunna fortsätta stärka vår forskning och utbildning även i framtiden.

Text: Sara Schedin