Publicerad: 2017-02-21 14:16 | Uppdaterad: 2017-02-21 15:25

KBT gav bestående viktnedgång

Hallå där Lisbeth Stahre, forskarstuderande vid institutionen för klinisk neurovetenskap som i sin doktorsavhandling beskriver effekten av en ny behandling för övervikt och fetma baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT). Vad är det du har visat?

Lisbeth Stahre– Programmet som jag har studerat, CBT-TEB, är en utbildande gruppbehandling bestående av 11 sessioner. Fokus ligger på att identifiera orsakerna till överätande såsom stress, negativa tankar och känslor, samt att förmedla psykologiska verktyg för att förändra dessa. I två randomiserade kliniska prövningar gav metoden upphov till effektiv och varaktig viktminskning. En observationsstudie i primärvården visar att behandlingen kan minska känslomässigt och okontrollerat ätande, bidra till kontroll av överätande och förbättra fetmarelaterade besvär.

Hur står sig resultaten jämfört med andra behandlingar?

– Studieresultaten för olika beteendeinriktade behandlingsprogram, som ofta sträcker sig över ett halvår, är nedslående. Deltagarna går ner i vikt medan de deltar i behandlingen, men ett halvår efter programmets slut har de gått upp nästan alla kilon igen. Enstaka KBT-baserade viktprogram uppvisar något bättre viktnedgång än beteendeinriktade program, men uppföljningstiderna är korta och studierna saknar ofta kontrollgrupper. CBT-TEB uppvisar i två kliniska studier bättre resultat för viktnedgång 1,5 år efter avslutad behandling än andra kända program/behandlingar, bortsett från kirurgi.

Vilken betydelse hoppas du att detta får för patienter?

– Programmet är framtaget i manualform för att kunna användas av personal inom och utanför vården som saknar terapeutisk utbildning. Det har utvärderats av flera vårdcentraler och då visat sig leda till god viktnedgång över tid med liten risk för avhopp. Behovet är stort och min förhoppning är att programmet ska ingå i primärvårdens behandlingsutbud för övervikt, fetma och hetsätning. På grund av sitt korta format är programmet dessutom mycket kostnadseffektivt.

Vad ledde dig in på detta forskningsområde?

– Jag är auktoriserad socionom och KBT-terapeut. Under 90-talet behandlade jag sjukskrivna personer med utmattningsdepression utifrån en KBT-metod med inriktning mot stress. Bland deltagarna fanns kraftigt överviktiga kvinnor som berättade att de under många år försökt komma till rätta med sin fetma. De hade gått ner i vikt med hjälp av olika program för att snart gå upp alla kilon igen. Kvinnorna hade genom mitt behandlingsprogram blivit medvetna om att det som händer i vardagen och de tankar och känslor händelserna ger upphov till påverkar deras beteenden, inklusive ätbeteenden. Mitt intresse väcktes då för att vidareutveckla och specialanpassa min metod för behandling av fetma och sedan utvärdera metoden vetenskapligt.

Vad ska du göra nu?

– Efter disputationen ska jag ha ett par veckors semester! Därefter hoppas jag få utbilda personal på vårdcentraler och överviktsenheter i behandlingsmetoden. Jag kommer att fortsätta behandla patienter i CBT-TEB:s onlineprogram och planerar även att skriva en populärvetenskaplig bok om metoden.

Den 24 februari försvarar Lisbeth Stahre sin avhandling ”Effects of Cognitive Behavioural Therapy Targeting Eating Behaviour (CBT-TEB): A novel obesity treatment” vid Karolinska Institutet.