Publicerad: 2019-10-15 13:39 | Uppdaterad: 2019-10-15 14:53

Ingen skillnad i självmordsrisk mellan flyktingar och migranter

A person is standing by the shore looking at the sea
Foto: Beatrice Johansson

Flyktingar som flyr till Sverige hade inte högre risk att dö av självmord än migranter som flyttade hit på egna villkor. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och UCL i London som har publicerats i tidskriften The British Journal of Psychiatry. Risken för självmord hos båda grupperna ökade dock ju längre de stannade i Sverige och var efter drygt 20 år nästan lika hög som hos den svenskfödda populationen.

Portrait Anna-Clara Hollander.
Anna-Clara Hollander, forskningssamordnare vid institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Andreas Lundin.

Självmord är den 15:e vanligaste dödsorsaken i världen och representerar cirka 1,4 procent av alla dödsfall, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Tidigare studier har visat att riskfaktorer för självmord inkluderar låg inkomst, arbetslöshet, gener, psykiska sjukdomar och trauma. Det har funnits farhågor om att flyktingar skulle vara en högriskgrupp på grund av traumatiska livsupplevelser.

I den här studien ville forskarna undersöka i vilken utsträckning flyktingar begick självmord i förhållande till andra svenska migranter och jämfört med den svenskfödda befolkningen. De jämförde också självmordsrisken för flyktingar och migranter från samma region. Forskarna vill också ta reda på om risken för självmord förändrades beroende på hur länge flyktingarna och migranterna stannade i Sverige. De följde nästan 1,5 miljoner människor över 16 års ålder under en period på 31 år.

Lägre risk jämfört med svenskfödda

Forskarna fann inga signifikanta skillnader i självmordsrisk mellan flyktingar och andra migranter, varken jämfört med hela gruppen eller mellan grupper från samma region. Jämfört med svenskfödda hade både flyktingar och migranter en lägre risk för självmord, vilket stödjer tidigare forskning.

- Vår studie stärker teorin om att självmordsrisken påverkas av kulturella faktorer. Intressant nog märkte vi att risken för självmord hos både flyktingar och migranter ökade ju längre de stannade i Sverige, vilket tyder på att ackulturation och socioekonomisk utsatthet kan leda till att självmordsrisken hos migranter når samma nivåer som svenskfödda över tid, säger Anna-Clara Hollander, forskningssamordnare vid institutionen för folkhälsovetenskap och studiens huvudförfattare.

Risk för självmord ökade över tid

För de som hade bott i landet i minst 21 år var självmordsrisken nästan likvärdig med den svenskfödda befolkningen. Efter att ha tagit hänsyn till disponibel inkomst var dock risken för självmord bland migranter som bott i Sverige under lång tid fortfarande något lägre än hos svenskfödda. Detta stärker kopplingen mellan socioekonomiska svårigheter och självmord, enligt forskarna.

Forskarna understryker att studien enbart inkluderar flyktingar som fått uppehållstillstånd och kan därför inte säga något om asylsökande. En rapport från 2019 som fokuserade på ensamkommande asylsökande flyktingbarn i Sverige fann en hög risk för självmord inom den specifika gruppen.

Studien finansierades med hjälp av Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd (Forte), Wellcome Trust, Royal Society, NIHR Biomedical Research Centre och Vetenskapsrådet.

Publikation

Suicide risk among refugees compared with non-refugee migrants, and the Swedish-born majority population: A cohort study of 1.5 million people in Sweden,” Anna-Clara Hollander, Alexandra Pitman, Hugo Sjöqvist, Glyn Lewis, Cecilia Magnusson, James B Kirkbride, Christina Dalman, The British Journal of Psychiatry, online October 14, 2019, DOI: https://doi.org/10.1192/bjp.2019.220