Publicerad: 2013-06-19 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-23 14:18

HIV-epidemin i Indien beskrivs genom molekylära analyser

En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet beskriver viktiga egenskaper hos HIV-1 subtyp C (HIV-1C)-epidemin i Indien. HIV-1C är den subtyp av viruset med snabbast spridning över världen och som har smittat flest personer.

I sin doktorsavhandling har Ujjwal Neogi, doktorand vid institutionen för medicin i Huddinge, Karolinska Institutet, kunnat bekräfta att Indiens nationella AIDS-program varit framgångsrikt.

– Resultat från molekylära analyser som redovisas i avhandlingen visar att epidemin har varit stabil i Indien sedan 1990. Den antivirala behandlingen lyckades hos över 97 procent av patienterna under en uppföljningstid på nästan fyra år om de hade ett bra initialt behandlingssvar och följde ordinationerna, säger Ujjwal Neogi.

Under avhandlingsarbetet undersöktes även HIV-1Cs ursprung i Indien. HIV-1C upptäcktes i Etiopien i mitten av 1980-talet av en forskargrupp ledd av professor Anders Sönnerborg, som varit Ujjwal Neogis huvudhandledare. Virusets DNA-sekvenser har nu analyserats i patientprover som samlats in under åren 20072011. Utifrån de genetiska skillnaderna mellan olika prover och den kända förändringstakten hos enskilda gener har man räknat baklänges och kommit fram till att dagens HIV-1C-virus i Indien utvecklats från en eller ett fåtal genetiskt besläktade virusstammar som kommit från Sydafrika under tidigt 1970-tal. Förståelse för virusets evolution, ursprung och spridning behövs som grund för den framtida utvecklingen av en strategi för att hantera HIV-1 i Indien och andra länder.

I avhandlingen diskuteras flera punkter som kan vara till hjälp för att guida hanteringen av HIV i Indien och andra resursbegränsade miljöer, så som möjligheten att använda DNA istället för RNA vid analyser för att övervaka läkemedelsresistens och därmed slippa behovet av kylförvaring av proverna. I avhandlingen beskrivs även mutationer kopplade till läkemedelsresistens hos barn, ungdomar och vuxna, betydelsen av individuella faktorer hos värden vid utveckling av läkemedelsresistens och uttrycket av virala ko-receptorer hos barn som smittats genom modern.

– Ett överraskande fynd var att mer än hälften av ungdomarna med HIV-1C-infektion har höga virusnivåer men också höga nivåer av CD4+ T-celler. De mår bra och uppvisar inga symptom på AIDS, trots höga nivåer av virus i blodet, säger Ujjwal Neogi.

Forskningen är resultatet av samarbete mellan Karolinska Institutet, Sverige, St John´s Medical College Hospital, Bangalore, National Institute of Immunology, New Delhi, India och University of California, San Francisco, USA. Arbetet har finansierats genom Europeiska Unionens sjunde ramprogram, AIDS International Training and Research Program från National Institutes of Health, USA, Läkare mot AIDS forskningsfond, Sven Gards forskningsfond och Erasmus Mundus. Disputation skedde den 11 juni 2013.

Doktorsavhandling

Translational genomics of HIV-1 subtype C in India: molecular phylogeny and drug resistance
Ujjwal Neogi
Karolinska Institutet 2013. ISBN: 978-91-7549-172-1