Publicerad: 2021-10-04 13:23 | Uppdaterad: 2021-10-08 10:27

Flera stora anslag till KI från Vetenskapsrådet

Tvillingflickor i ett solrosfält
Svenska tvillingregistret (STR) på KI var en av de core-faciliteter som fick nationellt stöd i VR:s utlysning för nationell forskningsinfrastruktur. Foto: STR

Flera stora anslag har gått till KI i Vetenskapsrådets (VR) nationella satsningar på forskningsinfrastruktur. Svenska tvillingregistret, Kemiskt biologiskt konsortium och National E-infrastructure for Aging Research belönades alla tre med stöd från VR.

Patrik Magnusson. Photo: Ann Svalander
Patrik Magnusson. Foto: Ann Svalander

Svenska Tvillingregistret (STR) fick preliminärt 27 580 000 kr fördelat på fem år (2023–2027). Svenska Tvillingregistret upprättades på 1960-talet och idag pågår omkring 30 projekt som baseras på registret. Studierna täcker ett brett fält av folkhälsofrågor som till exempel allergier, cancer, demenssjukdom och hjärt- och kärlsjukdom.

–  Stödet är enormt betydelsefullt eftersom det förutom nödvändig kontinuitet och långsiktighet även ger utrymme för moderniseringar och vissa nya satsningar. Vi kan fortsätta bygget av det Svenska Tvillingregistret som en nationell forskningsdatabas, tillgänglig för forskargrupper över hela landet. Svenska Tvillingregistret möjliggör en bred palett av forskningsprojekt som syftar till att bättre förstå genetiska och miljömässiga faktorer bakom hälsa, livsstil och beteende, säger Patrik Magnusson, föreståndare för STR.

Chemical Biology Consortium (CBCS) fick preliminärt 65 879 000 kr fördelat på fem år (2022–2026). CBCS har varit verksam i 10 år med tyngdpunkten på KI men också på Umeå Universitet. CBCS koordinerar och tillhandahåller en potent och integrerad plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verktyg för livsvetenskapernas applikationer, i nära samarbete med akademiska forskargrupper.

­– Det känns fantastiskt att få förtroendet att utöka verksamheten och fortsätta ge svenska forskare tillgång till denna unika infrastruktur! I och med den nya finansieringen kommer ytterligare mindre noder vid Linköpings, Lunds, Uppsala och Göteborgs universitet att inkluderas i konsortiet för att öka den nationella närvaron. Finansieringen och de nya noderna gör att vi också kan satsa på nya strategiskt viktiga områden; screening av småmolekyler i högskyddsklassade labb i syfte att stärka svensk virus- och infektionsforskning samt storskalig testning av småmolekyler och läkemedel i celler från patientvävnad för att stödja forskningsområdet precisionsmedicin, säger Anna-Lena Gustavsson, föreståndare för CBCS.

Porträttbild på Laura Fratiglioni
Laura Fratiglioni. Foto: privat

National E-infrastructure for Aging Research (NEAR) fick preliminärt 140 680 000 kr över fem år (2023–2027). De vetenskapliga målen för NEAR är att tillhandahålla högkvalitativa databaser för att utreda folkhälsorelaterade aspekter av åldrandet, erbjuda dataresurser för att bedöma och planera vården för äldre, ge information för att identifiera åtgärdsstrategier för att förbättra hälsa, vård, omsorg och livskvalitet för äldre människor samt ge tillförlitliga dataresurser för att ta itu med frågor om social ojämlikhet i åldrande och hälsa.

­– Detta andra anslag ger oss möjlighet att förstärka och expandera NEAR efter uppbyggnadsfasen som kommer att slutföras nästa år. Vi är medvetna om de utmaningar som denna nya fas ställer för konsortiet och för oss som forskare. Vi är dock övertygade om att NEAR 2.0 kommer att hantera alla dessa utmaningar på bästa sätt på grund av dess starka vetenskapliga bakgrund, konsortiets soliditet och internationella profil och dess mervärden, säger Laura Fratiglioni, föreståndare för NEAR.

KI står även som medsökande på flera ansökningar som beviljats medel:

  • Protein Produktion Sverige (PPS, huvudsökande GU)
  • SwedNMR - en infrastruktur för kärnmagnetisk resonans (huvudsökande GU)
  • Svensk nationell datatjänst (SND, huvudsökande GU)
  • SIMPLER (The Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research, huvudsökande UU)
  • REWHARD - Nationell infrastruktur för forskning om sociala relationer, arbete och hälsa över livsloppet (huvudsökande SU)