Publicerad: 2023-09-28 10:05 | Uppdaterad: 2023-10-12 11:55

Är du blivande dekan för en av KI:s institutionsgrupper? Sök uppdraget senast 25 oktober

Från och med januari nästa år infaller en ny uppdragsperiod för KI:s dekaner. Dekaner har ett linjeuppdrag och utses av rektor. Rollen är under förändring och utveckling – ett viktigt uppdrag för de nya dekanerna blir att delta i den processen. Som dekan ingår man i fakultetsnämnden. Det är universitetsledningens avsikt att förtydliga dekanens uppdrag i KI:s linjeorganisation.

Uppdraget som dekan

Dekanen är underställd rektor och företräder universitetsledningen och sin institutionsgrupp. Dekanen ska ta del i och ansvara för att tillsammans med institutionsgruppens prefekter genomföra ledningens beslut. Som dekan ska man samtidigt företräda institutionsgruppens behov i dialog med universitetsledning och fakultetsnämnd. I uppdraget ingår att ta ansvar för ledning, organisation, utveckling och uppföljning av verksamheten inom institutionsgruppen. Vidare innebär uppdraget att skapa stimulerande och konkurrenskraftiga miljöer för utbildning, forskning och samverkan som kan attrahera framstående lärare och forskare samt personal inom verksamhetsstödet.  

I övrigt gäller att dekan:

 • leder och samordnar institutionernas arbete med verksamhetsplanering och uppföljning samt kompetensförsörjning,
 • tillser att fakultetsnämndens beslut, liksom övriga universitets­ övergripande beslut implementeras på institution genom prefekts operativa ansvar,
 • ansvarar för samordning och effektivisering inom institutionsgruppen och i dess gränssnitt bland annat gentemot regionen, näringsliv och internationella aktörer,
 • samordnar samverkan med näringsliv, forskningsfinansiärer, stiftelser och andra lärosäten,
 • leder arbetet med prefektrekrytering och lämnar förslag till rektor för beslut, samt
 • samordnar initiativ inom institutionsgruppen till rekrytering av akademiska befattningar.

Vad som därutöver ingår i dekanuppdraget i övrigt framgår av gällande besluts- och delegationsordning.

Uppdragets omfattning och ersättning

Uppdraget avser fem år med tillträde i januari 2024. Uppdragets omfattning av heltid regleras i uppdragsdialog med rektor. För uppdraget utgår ersättning enligt föreskrifter om ersättningar för särskilda uppdrag vid KI.

Kvalifikationskrav

Kvalificerad till uppdrag som dekan är den som är anställd som professor vid KI. Meriterande är erfarenhet av uppdrag som prefekt eller motsvarande ledningsuppdrag.

Vidare ska dekanen ha:

 • vetenskaplig och pedagogisk kompetens för att utveckla verksamheten,
 • stark förankring i vetenskapssamhället och nätverk inom akademin och i förekommande fall Region Stockholm,
 • gedigen erfarenhet av högre ledarskap inom medicinsk fakultet,
 • förmåga att sätta mål, genomföra beslut och förändringar,
 • god kommunikativ förmåga som ger motivation och engagemang,
 • förmåga och motivation att framgångsrikt samarbeta med interna och externa partners och intressenter,
 • förmåga att utveckla ett levande fundament för etik och kvalitet inom institutionsgruppen och universitetet som helhet, samt
 • i övrigt leva upp till kriterierna i riktlinjer för ledarskap vid Kl.

En förutsättning för uppdraget som dekan är goda kunskaper i svenska språket.

Intresseanmälan

Intresseanmälan med motivering av intresse för uppdraget och för uppdraget relevant kompetens och erfarenhet samt CV (max 4 A4-sidor) ska senast den 25 oktober 2023 ha inkommit till via e-post till HR-direktör Johanna Bäckström, johanna.backstrom@ki.se.

Rekryteringsprocessen

Rektor leder rekryteringen i samråd med prorektor och universitetsdirektör. Efter att ansökningstiden gått ut bereds ansökningarna med prefekterna i berörd institutionsgrupp. Efter samråd beslutar rektor om slutkandidater. I samtliga förslag avseende kandidater ska jämställdhetsaspekten särskilt beaktas.

Frågor om uppdraget och processen kan ställas till:

Universitetsdirektör Veronika Sundström, veronika.sundstrom@ki.se

HR-direktör Johanna Bäckström, johanna.backstrom@ki.se