Publicerad: 2023-03-31 10:33 | Uppdaterad: 2023-03-31 10:42

ALF-utvärderingen: ”Vägledning för att stärka den kliniska forskningen ännu mer”

Sjukhusmiljö. Foto: Eric Cronberg
Stockholm står för nära hälften av den kliniska forskningen i Sverige. Foto: Erik Cronberg

Vi är glada och får med VR:s betyg ytterligare hävstång för arbetet. Det säger Anders Gustafsson, tidigare prorektor vid KI och en av dem som har lett arbetet med den nationella utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet som nu har publicerats av Vetenskapsrådet (VR). Den så kallade ALF-utvärderingen utgår från ALF-avtalet som reglerar KI:s samarbete med Region Stockholm gällande utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

– Det är många som har bidragit till resultatet, samtidigt har vi nu en utvärdering som vägledning för att stärka den kliniska forskningen ännu mer, säger Clara Hellner, FoU-direktör Region Stockholm.

På fredagen, den 31 mars, redovisade Vetenskapsrådet (VR) resultatet av utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet vilken gav KI och Region Stockholm betygen mycket hög kvalitet för den vetenskapliga produktionens kvalitet, god–hög kvalitet för forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta, samt god–hög kvalitet för forskningens förutsättningar.

– Vi har arbetat intensivt och mycket bra tillsammans inom KI-Region Stockholm sedan den förra utvärderingen (2018), och det är ett mycket glädjande besked att få det högsta betyget för den vetenskapliga produktionen – det visar att vi presterar mycket bra, säger Anders Gustafsson.

Granskningen lyfter fram den mycket höga kvaliteten gällande den kliniska forskningsproduktionens stringens, betydelse och originalitet. Den uppvisar en imponerande styrka och djup över en rad kliniska forskningsområden och denna prestation är exceptionellt bra i förhållande till nivån på ALF-finansieringen.

– Vi har också arbetat intensivt för att förbättra den kliniska forskningens implementering och samhällsnytta och för att skapa bättre förutsättningar för att kunna bedriva klinisk forskning av hög kvalitet. VR:s utvärdering visar på att det har gett resultat, så vi kan vara glada men inte nöjda. Det här ger ytterligare hävstång för arbetet, säger Anders Gustafsson.

Stark forskningskultur

Vetenskapsrådet lyfter fram KI:s starka forskningskultur, att det är ett topprankat universitet och forskningens starka koppling till life science-sektorn. Utvärderingen visar på försumbara svagheter gällande strategier och processer för klinisk forskning, kopplingen mellan forskning och utbildning, och fallstudier. Men VR pekar också på att regionens storlek både är en styrka och en utmaning, och understryker att betydande förbättringar av den kliniska forskningens förutsättningar har genomförts jämfört med 2018, bland annat när det gäller förbättrad samordning och tillgång till forskningsinfrastruktur inom regionen och att KI presterar mycket bra gällande internationalisering. Utvärderingen pekar samtidigt på att förmågan att säkerställa tid för forskning och karriärmöjligheter har ytterligare förbättringspotential.

– Det är angeläget att klinisk forskning omvandlas till patient- och samhällsnytta och det är något vi kommer att fortsätta att prioritera inom KI-Region Stockholm tillsammans med regionens sjukhus och andra vårdgivare, både inom offentlig och privat sektor, säger Clara Hellner.

Framgångsrik implementering

Utvärderingen gav den vetenskapliga produktionen betyget mycket hög kvalitet. Här har alla kliniska publikationer för åren 2016–2020 samt 107 särskilt utvalda kliniska publikationer ingått. Ett gott exempel på en klinisk forskningsstudie som har implementerats framgångsrikt i hälso- och sjukvården och som har lyfts fram i utvärderingen är Stockholm Stroke Triage Project. Studien har inneburit ett nytt sätt att utvärdera och prioritera vård för patienter som drabbas av akut stroke i Region Stockholm sedan 2017. Det har lett till snabbare vårdinsatser och förbättrat omhändertagande av patienter, visar en studie från Karolinska Institutet i JAMA Neurology, 2020.

Stockholm står för nära hälften av den kliniska forskningen i Sverige. Utöver att ligga till grund för fördelningen av 20 procent av ALF-medlen syftar utvärderingen till att identifiera, lyfta fram och premiera goda exempel i de regioner som utmärker sig nationellt genom sitt kvalitetsarbete. Dessa regioner kan sedan fungera som förebilder för övriga regioner. Det långsiktiga målet är att lyfta hela Sveriges kliniska forskning.

Styrgruppen, som har haft i uppdrag av Ledningsgruppen KI-Region Stockholm att ansvara för beredningen av Stockholmsregionens svar till VR gällande utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet, har haft deltagare från KI, Region Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset. Dessutom har referens- och arbetsgrupper gett styrgruppen stöd i arbetet.