Publicerad: 2023-01-25 11:20 | Uppdaterad: 2023-02-02 10:13

ADHD – samsjuklighet och negativa hälsoutfall bland vuxna och äldre

ADHD är en vanlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet. Symtom på ADHD kvarstår ofta i vuxen ålder, psykiatrisk samsjuklighet och andra negativa hälsoutfall kan tillkomma under hela livet.

Endast ett fåtal tidigare studier har undersökt hälsoutfall kopplat till ADHD hos äldre. De långsiktiga konsekvenserna av läkemedelsbehandling mot ADHD är ett annat område som inte har studerats särskilt mycket. Dessa kunskapsluckor är i fokus i Le Zhangs doktorandstudier. Hennes avhandling vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik inkluderar fyra studier:

  1. Hur ser mönstren för läkemedelsbehandling mot ADHD och multimedicinering ut bland vuxna?
  2. Är ADHD kopplat till Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar inom familjer?
  3. Är läkemedel mot ADHD förknippade med risk för hjärt-kärlsjukdom?
  4. Ökar långvarig användning av ADHD-läkemedel risken för hjärtkärlsjukdom?
Kvinna sitter på stol med animerade streck och frågetecken över huvudet.
Foto: Getty Images

Kan du berätta något om de viktigaste resultaten i din avhandling?

–ADHD är en vanlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kvarstår i vuxen ålder och även upp i hög ålder. Vi vet också att psykiatrisk samsjuklighet är vanligt hos personer med ADHD. Mina studier visar att ADHD även är kopplat till viktiga somatiska utfall.  För det första visar mina studier att samtidig användning av läkemedel mot somatiska sjukdomar var vanligt bland vuxna som medicinerar för ADHD. Dessutom fanns ett samband mellan ADHD och Alzheimers sjukdom och annan demenssjukdom inom familjer. Vi såg också att långvarig användning av ADHD-läkemedel var förknippat med en viss ökad risk för hjärt-kärlsjukdom hos både barn och vuxna.

Varför valde du att forska om just ADHD?

–Man har länge trott att problem med ADHD skulle försvinna när barnet blev äldre. Idag vet vi att det sällan är fallet – symtomen kvarstår i olika omfattning hos de flesta patienter. Vi vet också att majoriteten av vuxna med ADHD har minst en psykiatrisk medsjuklighet. I Sverige utgör Alzheimers sjukdom, andra demens- och hjärt-kärlsjukdomar en betydande sjukdomsbörda, särskilt bland vuxna och äldre, men det finns inte många studier om neurologisk och somatisk samsjuklighet bland personer med ADHD; därför ville jag undersöka just detta hos  vuxna med ADHD. Eftersom fler behandlas med ADHD-mediciner kan det vara så att risken för hjärt-kärlsjukdom ökar då vi vet att medicinen ökar hjärtfrekvens och blodtryck, vilket jag ville studera.

Hur tycker du att forskningen ska fortsätta framöver på det här området?

–Det är viktigt att ta reda på om det finns risker med att använda flera mediciner tillsammans med ADHD-medicin. Frågan om eventuella underliggande mekanismer för sambandet mellan ADHD och Alzheimers sjukdom inom familjer är en annan viktig fråga som bör undersökas ytterligare. Om vi kan ta reda på mer om vad som ligger bakom detta kanske det ger svar på om psykiatrisk prevention tidigt i livet kan bidra till att förhindra senare utveckling av neurodegenerativa sjukdomar.

Avhandling

Developmental trajectories of attention-deficit/hyperactivity disorder into adulthood and aging: multimorbidity and polypharmacy.

Le Zhang. Karolinska Institutet (2023), ISBN: 978-91-8016-892-2