Publicerad: 2014-01-23 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:16

Sjukdom kan upptäckas genom lukt

En ny studie från Karolinska Institutet visar att vi människor är kapabla att lukta oss till sjukdom hos en person vars immunsystem är aktiverat. Skillnaden i sjuk och frisk doft gick att känna bara några timmar efter att personen exponerats för ett ämne som kroppen uppfattar som en bakterieinfektion.

Enligt forskarna bakom studien, som publiceras i vetenskapstidskriften Psychological Science, har det sedan tidigare funnits vissa vetenskapliga och erfarenhetsmässiga belägg för att olika sjukdomar luktar på ett särskilt sätt. Skrofulos, en form av tuberkulosinfektion i lymfkörtlarna, har till exempel rapporterats lukta som avslagen öl, och personer med diabetes kan få en andedräkt som luktar som aceton. Det finns också forskning som visar att en specialtränad hund kan lukta sig till cancertumörer, på samma sätt som hundar söker rätt på gömda droger eller människor som gått vilse.

– Men i detta fall har vi alltså undersökt människors förmåga att lukta sig till sjukdom. Förmågan att upptäcka dessa lukter kan utgöra en viktig evolutionär anpassning för att vi ska kunna undvika att utsätta oss för potentiellt farlig smitta. Den fråga vi ställde oss i vår studie var huruvida en sådan förmåga kan existera redan i ett tidigt skede av sjukdomen och därmed reflektera en luktande kemisk biomarkör för ohälsa, säger professor Mats J. Olsson, som lett forskningen.

Hypotesen testades genom att åtta friska personer injicerades med antingen en lipopolysackarid (LPS) – ytskicket på bakterier och som triggar igång kroppens immunförsvar – eller vanlig koksaltlösning. Deltagarna var klädda i tajta t-tröjor, för att fånga upp svett innehållande doftmolekyler kopplade till immunreaktionen under fyra timmars tid efter injektionen. Som väntat reagerade de deltagare som fått LPS injicerat med ett tydligt immunsvar, vilket visade sig i höjd kroppstemperatur och högre nivåer av så kallade cytokiner, ett signalämne som ingår som en viktig del i immunförsvaret.

En annan grupp med 40 deltagare instruerades sedan att lukta på prover från de svettiga tröjorna. Det visade sig då att de genomgående bedömde att tröjor från LPS-gruppen hade en starkare och mer obehaglig och ohälsosam lukt än tröjor som burits av personer som fått saltlösning injicerat. Det visade sig också finnas en koppling mellan immunaktivering och obehaglig/ohälsosam doft genom nivåerna av cytokiner som uppmättes i blodet hos respektive LPS-exponerad tröjbärare. Ju kraftigare immunsvar, desto obehagligare svettlukt.

– Intressant nog kunde vi inte hitta några skillnader i antal doftkomponenter hos LPS-gruppen jämfört med kontrollkroppen. Detta talar för att den skillnad som deltagarna upplevde måste ha handlat om förändringar i sammansättningen av doftämnen och inte antalet som sådant, säger Mats Olsson.

Även om dessa kemiska förändringar ännu inte klarlagts i detalj, menar forskarna att det är ett intressant fynd att vi människor avger någon form av doftsignal till omgivningen ganska omgående efter att immunsystemet aktiverats. Forskningen har finansierats genom anslag från Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Osher centrum för integrativ medicin, Hjärt-Lungfonden, Centrum för allergiforskning, Astma- och allergiförbundet, Riksbankens jubileumsfond, Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse, Stressforskningsinstitutet, samt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Publikation

The scent of disease: human body odor contains an early chemosensory cue of sickness.
Olsson M, Lundström J, Kimball B, Gordon A, Karshikoff B, Hosseini N, et al
Psychol Sci 2014 Mar;25(3):817-23