Publicerad: 2015-05-22 08:15 | Uppdaterad: 2015-05-22 09:50

Omedveten inlärning kan påverka smärtupplevelse

En ny studie som letts från Karolinska Institutet visar att människor kan lära sig att associera bilder till olika upplevelse av smärta – till exempel ökad smärttolerans – även om de vid tidpunkten för inlärningen är omedvetna om att de ser bilderna. Resultaten publiceras i tidskriften PNAS.

Tidigare forskning har visat att det går att påverka hur en individ upplever smärta genom att upprepade gånger koppla ökad respektive minskad smärta till en ”nyckel”, som till exempel en specifik bild. Fram till nu har det dock varit oklart om personen måste vara medveten om nyckeln för att kunna lära sig att associera den till en viss smärtnivå eller om inlärningen kan fungera omedvetet, även kallat subliminalt. I den nu aktuella studien har forskaren Karin Jensen och hennes kollegor därför testat om nycklar som presenteras subliminalt i form av snabba bilder kan påverka upplevelsen av smärta.

I studien ingick totalt 49 försökspersoner som slumpvis delades in i fyra grupper för att ge exempel på hur olika grad av medvetenhet under experimentet kunde påverka upplevelsen av smärta. Ingen av deltagarna hade någon kronisk sjukdom eller psykiatrisk diagnos, utan de var alla i huvudsak friska. Ingen av dem använde heller annat läkemedel än preventivmedel.

Vid genomförandet av studien fick deltagarna se bilder av ansikten på en skärm, antingen så att de klart och tydligt kunde se bilden, eller så fort att det var omöjligt att uppfatta bilden medvetet. För varje bild gavs samtidigt smärta och försökspersonerna fick gradera smärtan enligt en bestämd skala. Varje bild blev därmed en nyckel för hög eller låg smärta, eftersom den kopplades samman med olika smärtnivå.

Rapporterade ökad smärta

Resultaten visar att det inte spelade någon roll om inlärningen av nycklarna skett omedvetet eller inte. Oavsett vilket, rapporterade deltagarna ökad smärta när de visades bilden som tidigare hade kopplats till hög smärta och minskad smärta när de fick se bilden som tidigare hade kopplats till låg smärta, även om de gavs en och samma smärtstimulering.

– Det här visar att vi människor kan lära oss att förändra vår upplevelse av smärta, utan att vara medvetna om att så sker, och talar också för att omedveten inlärning har påverkan på det vi kallar högre kognitiva funktioner mer generellt, säger Karin Jensen.

Forskningen har finansierats med anslag från Osher Centrum för Integrativ Medicin vid Karolinska Institutet och amerikanska NIH. De forskare som deltagit i arbetet är verksamma vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet samt vid Beth Israel Deaconess Medical Center och Harvard Medical School i USA.

Publikation

Classical conditioning of analgesic and hyperalgesic pain responses without conscious awareness
Karin Jensen, Irving Kirsch, Sara Odmalm, Ted J. Kaptchuk, and Martin Ingvar
PNAS, published ahead of print 15 May 2015, doi:10.1073/pnas.1504567112.