Macchiarini-ärendet har påverkat KI

Macchiarini-ärendet har lett till att Karolinska Institutet rättat till brister och infört nya rutiner för att säkerställa att regler följs och för en hög etisk standard.

2023 dömdes Paolo Macchiarini, tidigare kirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset och gästprofessor vid KI, av Svea hovrätt för grov misshandel för tre operationer som utfördes på Karolinska Universitetssjukhuset under åren 2011 och 2012. Domen har vunnit laga kraft. Hans anställning vid KI avslutades 2016 och han fälldes 2018 för oredlighet i forskning efter beslut av KI:s rektor. Hela händelseförloppet är sammanfattat i en tidslinje

Det som har hänt har satt djupa spår, främst hos de patienter och anhöriga som har drabbats av Paolo Macchiarinis verksamhet. En mängd åtgärder har genomförts på KI till följd av Macchiarini-ärendet. Ett förändrings- och reformarbete inleddes 2016 med ett tydligt syfte: att förhindra att något liknande ska kunna inträffa igen. 

De åtgärder som vidtagits på KI har bland annat utgått ifrån rekommendationer som lämnats i olika utredningar, som den externa utredning som leddes av Sten Heckscher och KI;s internrevisions utredning av Clintec, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, där Paolo Macchiarini tidigare var anställd. 

Exempel på åtgärder 

  • En förändrad ledningsorganisation där sambandet mellan ansvar och befogenheter är tydligt.
  • Skärpta rutiner för rekrytering och anställning.
  • Ett råd har inrättats på KI för att bistå rektor i ärenden som handlar om avvikelser från god forskningssed (när det gäller misstankar om oredlighet i forskning finns sedan 2020 en ny lag och en oberoende central nämnd i Sverige; Npof). 
  • Införandet av en vetenskaplig ombudsman på KI med uppdrag att ge forskare och forskargrupper råd och vägledning i forskningsetiska och forskaretiska frågor.
  • Ett etikråd på KI bidrar till proaktiva diskussioner kring komplexa etiska frågeställningar.
  • KI:s Strategi 2030 har lagt stor tonvikt vid frågor som rör forskningsetik.
  • Ökade inslag av etik i utbildning och kurser för studenter, doktorander, handledare, forskare och chefer.
  • Utvecklat incidentrapporteringssystem

Läs mer: Åtgärdsplan efter Macchiarini-ärendet

KI har tagit till sig av den kritik som har framförts, liksom av de utredningar, underlag och övrig information som har tagits fram med direkt koppling till Macchiarini-ärendet och dess konsekvenser. Såväl nuvarande som tidigare universitetsledningar har tydligt markerat att KI måste lära av de misstag som gjorts och har förståelse för att det under lång tid framöver kommer att finnas ett behov av att fortsätta diskutera dessa händelser. På KI:s webbplats finns en tidslinje publicerad som sammanfattar händelseförloppet och de åtgärder som KI har genomfört.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Paolo Macchiarinis verksamhet inte är representativ för KI som helhet. KI är ett universitet med dedikerade forskare som arbetar för att förstå liv och sjukdom och för att förbättra människors hälsa i Sverige och globalt, och ett universitet med engagerade lärare som för sina kunskaper vidare till studenter som ska verka professionellt inom vården.