Publicerad: 2021-12-15 09:54 | Uppdaterad: 2021-12-15 09:59

Ny kunskap om vägen till återhämtning efter intensivvård

Kvinna på intensivvården får hjälp att andas med ventilator
Illustration: Getty Images.

Svår kritisk sjukdom och vård på en intensivvårdsavdelning kan påverka både patienter och deras familjemedlemmar känslomässigt lång tid efter hemkomsten. I sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet har intensivvårdssjuksköterskan Gisela Vogel studerat olika känslomässiga och sociala strategier för att återskapa en god livskvalitet.

Porträtt av forskaren Gisela Vogel.
Gisela Vogel, foto: Fotogruppen, Södersjukhuset.

Vad har du kommit fram till?

– Svår kritisk sjukdom och intensivvård innebär traumatiska upplevelser och känslor av utsatthet för såväl patienter som för deras anhöriga. Många patienter har till exempel overkliga och obehagliga minnen från intensivvårdstiden. Patienternas hälsorelaterade livskvalitet förbättras över tid men studien visar att den är påverkad ett år efter utskrivningen från en intensivvårdsavdelning, säger Gisela Vogel, forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.

– För att få tillbaka en känsla av välbefinnande och kontroll är det viktigt att upprätthålla hopp, möjlighet till socialt stöd, att hitta förklaringar till minnen, sjukdom och händelseförlopp och att så långt som möjligt upprätthålla sin självständighet. Förtroende för andra individer, humor och egna avkopplande aktiviteter främjar återhämtningen.

Varför valde du att studera just detta?

– Under mina 20 år som intensivvårdssjuksköterska har jag mött ett stort antal patienter och familjemedlemmar som drabbats hårt av svår kritisk sjukdom. När jag startade min doktorandutbildning såg jag ett behov av mer kunskap om hur båda grupperna hanterar situationen från insjuknandet till återhämtningen hemma.

– I två av mina studier har jag valt att använda teoribildande forskningsmetoder för att förklara sådana beteendemönster hos patienter och deras anhöriga. Eftersom förekomsten av overkliga och obehagliga minnen hos intensivvårdspatienter tycktes öka i samband med pandemin valde jag även att i en studie specifikt studera hur patienter med covid-19 hanterade sådana minnen. 

Hur kan resultaten tillämpas i praktiken?

– Ökad medvetenhet om hur patienter och närstående hanterar svår kritisk sjukdom kan främja deras återhämtning. Avhandlingens resultat kan användas inom intensivvård och akutsjukvård. Resultaten kan även bidra till att främja konstruktiva beteenden hos patienter och deras anhöriga som följs upp inom primärvården. Jag hoppas också att resultaten kan förbättra möjligheterna att fånga upp personer som saknar familj och kanske behöver extra stöd under och efter intensivvårdstiden.

Vad ska du göra nu?

– Planen är att till viss del fortsätta arbeta kliniskt som intensivvårdssjuksköterska men framför allt att fortsätta med min forskning om intensivvårdspatienter och deras familjemedlemmar. Jag vill gärna bidra till att öka kunskaperna om beteendemönster och behov hos närstående, minderåriga barn när en förälder blir svårt kritiskt sjuk, för att ta ett exempel. Jag planerar också att delta på universitetsutbildningen på både grund- och avancerad nivå där jag tror att min forskning kan tillföra studenterna viktig kunskap.

Gisela Vogel försvarade sin avhandling den 3 december.

Doktorsavhandling

Treated in an intensive care unit – how patients and their families experience and manage their situation”, Gisela Vogel, Karolinska Institutet 2021, ISBN 978-91-8016-397-2.