Publicerad: 2019-09-04 16:50 | Uppdaterad: 2022-05-10 13:13

Mångmiljonanslag från SSF för medicinteknisk utveckling

Två forskare vid Karolinska Institutet, Per-Olof Berggren och Birgitta Henriques-Normark, får sammanlagt närmre 68 miljoner kronor i anslag från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Forskningsprogrammet Med-X är en tvärvetenskaplig satsning inom medicin och teknikvetenskap. Syftet är att ge nya lösningar för kliniska behov.

Totalt får sex projekt i Sverige dela på 200 miljoner kronor, där de enskilda anslagen är mellan 24 och 35 miljoner kronor vardera under en 5-årsperiod. Sammanlagt inkom 67 ansökningar.

Forskare vid KI som tilldelats anslag

Per-Olof Berggren, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, tilldelas 32 962 368 kronor för projektet ”Mikroenhet för trådlös detektion av cellulär fluorescens”

Målet är att utveckla en liten enhet som kan transplanteras till diabetiker för att mäta insulinproducerande cellers funktion i realtid, vilket är en viktig parameter speciellt för vård av diabetiker och pre-diabetiker. Enheten kopplas till cellansamlingar (pankreatiska cellöar) och transplanteras in i kroppen. Dessa kommer efter en tid att få nybildade blodkärl, vilket ansluter cellerna till blodet och därmed integreras med kroppen. Cellansamlingarna kommer att förses med speciella proteiner som är fluorescerande och de kan då mäta förändringar.

Enheten som kopplas till cellerna kommer att vara utrustad med en ljuskälla och en detektor för att mäta cellernas fluorescens. Dessutom kommer enheten att innehålla en mycket energisnål elektronisk integrerad krets för att kontrollera ljus, detektion och dataöverföring. Avsikten är att enheten i slutänden ska fungera helt trådlöst. En utmaning med att transplantera en främmande enhet till kroppen är att kroppen kan kapsla in denna eller reagera på andra oönskade sätt. Därför ingår det som en viktig del av projektet att utprova teknik och material som kan användas.

Mer om Per-Olof Berggrens forskning (på engelska).

Birgitta Henriques-Normark, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiolog, tilldelas 35 000 000 kr för projektet ”Nya strategier för mer verkningsfulla vacciner”

Projektet får medel för att utveckla en ny kategori av vacciner mot bakteriella infektioner baserade på så kallade exosomer. Exosomer är små membranvesiklar, mindre än en miljondels meter i diameter, som bildas från celler som en stressreaktion, och gör att cellerna kan kommunicera med omgivningen och påverka andra celler och vävnader i kroppen. De kan ha en stor betydelse för uppkomsten av olika sjukdomar. Nyligen har det visat sig att även bakterier kan producera exosomer. Infektionssjukdomar är ett omfattande globalt problem som skördar miljontals människoliv årligen. De utgör ett påtagligt hot mot vår hälsa och välfärd även i Sverige. Dagens vacciner ger inte fullgott skydd mot våra vanligaste sjukdomsalstrande bakterier. 

Vi kommer att rena fram exosomer från bakterier, och studera dessa med avancerade fluorescensmetoder. Dessa metoder kommer att förfinas för att med hög upplösning och känslighet detaljstudera exosomernas egenskaper. Utifrån denna information kan vi sedan designa artificiella exosomer, nanopartiklar, med ny teknologi så att de besitter ytegenskaper för optimal interaktion med immunceller, för att ge ett skyddande immunsvar mot farliga bakteriestammar.

Mer om Birgitta Henriques-Normark forskning (på engelska).