Föreläsningar och seminarier Predisputationsseminarium: Anna Nyman

2022-06-09 16:00 - 18:00 Add to iCal
Online

Babbling, speech and language in neurological disabilities – development, validity of measures and effect of intervention

Deltagande via Zoom-länk: https://ki-se.zoom.us/j/67704846912

 

Doktorand Anna Nyman
Enheten för logopedi

Abstract

Barn som får insatser från habiliteringen har i de flesta fall olika former av funktionsnedsättningar som kan sammanfattas som neurologiska, t ex cerebral pares, genetiska syndrom eller intellektuell funktionsnedsättning. Vid många av dessa tillstånd är det vanligt med tal- och språkstörningar, men det finns otillräcklig kunskap om hur tal- och språkstörningarna utvecklas över tid samt om hur de bäst kan behandlas. Tidigare forskning om barns tal- och språkutveckling har visat att det finns samband mellan barns joller och deras senare tal- och språkutveckling. Joller som tidigt tecken på tal- och språkstörning har dock undersökts endast sparsamt hos barn med neurologiska funktionsnedsättningar. Många vanliga mått för att bedöma joller är dessutom otillräckligt validerade. Syftet med detta avhandlingsprojekt var att:

  1. Validera olika aspekter av ett ofta använt mått på stavelsejoller (canonical babbling ratio)
  2. Beskriva joller och dess samband till senare tal- och språkutveckling hos barn med neurologiska funktionsnedsättningar
  3. Beskriva tal- och språkutvecklingen hos en grupp barn med neurologiska funktionsnedsättningar samt utforska hur den samvarierar med logopedinsatser
  4. Utvärdera en föräldraimplementerad intervention för barn med cerebral pares och tal-/språksvårigheter.

På seminariet kommer bakgrund, metod och resultat för avhandlingsprojektets olika delarbeten att presenteras.

Kontakt