Föreläsningar och seminarier Doktorandseminarium: Erika Bergström Börlin

2024-04-29 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9B. Även via Zoom.

Behandling av ärrskador på stämbanden med Mesenkymala stromaceller: en klinisk fas I/II studie – Effekt på patientrapporterade mått och röstfunktion

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63500145579

Erika Bergström Börlin
Enheten för logopedi

Abstract

Skador på stämbanden kan orsaka ärrbildning som resulterar i svåra röstproblem och dysfoni. Idag saknas effektiv behandling för drabbade patienter. Kombinerad behandling med stämbandskirurgi och lokal injektion med Mesenkymala stromaceller (MSC), en typ av stamceller, har visat lovande resultat vad gäller minskade röstbesvär och förbättrad röstfunktion i en pilotstudie med 16 patienter men fler studier behövs för att utvärdera behandlingseffekten. 

Syftet med denna studie var att undersöka säkerhetsaspekter och behandlingseffekt på stämbandsfunktion och självrapporterade röstsymtom hos patienter med ärrskadade stämband och sulcus. Ett ytterligare syfte var att utveckla och utvärdera ett postoperativt röstträningsprogram.

Studien ingår i doktorandprojektet ”Bedömning och intervention av svåra röststörningar” som inkluderar forskning om röststörningar relaterat till sköldkörtelkirurgi samt röststörningar pga kroniska ärrskador på stämbanden. Under seminariet kommer doktorandprojektets progress och ingående studier översiktligt presenteras med särskilt fokus på presentation och diskussion av preliminära resultat från studien som undersöker effekter på patientrapporterade mått och röstfunktion efter behandling med Mesenkymala stromaceller.

Kontakt

Therése Forsberg Administratör