Publicerad: 2022-06-23 11:00 | Uppdaterad: 2022-07-07 15:03

Jan Andersson, Stefan Einhorn och Ingrid Lundberg tilldelas stora silvermedaljen 2022

Porträtt på Jan Andersson, Stefan Einhorn och Ingrid Lundberg.
Årets silvermedaljörer är Stefan Einhorn, Jan Andersson och Ingrid Lundberg. Foto: Karl Gabor,Elisabeth Ohlson Wallin/Natur och Kultur,Stefan Zimmerman

Årets stora silvermedaljer tilldelas Jan Andersson, Stefan Einhorn och Ingrid Lundberg. Medaljen delas ut till personer som gjort storartade insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet och uppmärksammas i samband med installationshögtiden i Aula Medica den 13 oktober.

Porträttbild av Jan Andersson
Jan Andersson. Foto: Karl Gabor.

Jan Andersson, professor emeritus vid institutionen för medicin, Huddinge, tilldelas stora silvermedaljen för att på ett storartat sätt ha utfört viktiga administrativa uppdrag som sträcker sig från prorektor för Karolinska Institutet till inrättandet av Stockholms medicinska biobank. Han har varit en outtröttlig förkämpe för att främja det komplexa och känsliga uppdraget att underlätta samspelet mellan de många akademiska och kliniska organisationerna i Stockholmsregionen.

Jan Andersson har varit knuten till Karolinska Institutet under hela sitt yrkesverksamma liv. Han tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet 1978. År 1985 doktorerade han om antivirala processer beträffande Epstein-Barr-virusinfektion vid Karolinska Institutet.

Jan Andersons forskning har varit inriktad på patogenes och immunsvar  som en följd av primärt Epstein-Barr-virus och HIV-infektioner. Han har utvecklat metoder för in situ identifiering av cytokin-/kemokin-uttryckande celler på encellsnivå och utvecklat digitala metoder för kvantitativa mätningar som kan tillämpas både på vävnad och encellsnivå. Hans metod för fluorescensaktiverad cellsorteringsmätning representerar den gyllene standarden inom området. Dessa metoder har använts för att karakterisera patogenes och immunsvar vid primärt Epstein-Barr-virus och HIV-infektioner. Jan Andersson har fått ett stort erkännande som en ledande expert på mekanismerna bakom, och behandlingar av, olika infektionssjukdomar.

Sammanfattningsvis har han varit en bro mellan kliniken och laboratoriet och utvecklat toppmoderna metoder inom området infektionssjukdomar.

En av KI:s yngsta medicine doktorer

Porträttbild av Stefan Einhorn
Stefan Einhorn. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin/Natur och Kultur

Stefan Einhorn, professor vid institutionen för onkologi-patologi, tilldelas stora silvermedaljen för sina storartade insatser för Karolinska Institutets verksamhet.

Stefan Einhorn disputerade 1980 vid 24 år ålder och var då en av KI:s genom tiderna yngsta medicine doktorer. Han blev docent två år senare och är sedan 1999 professor i molekylär onkologi. Han är en av initiativtagarna till Karolinska Institutets Centrum för social hållbarhet, Center for Social Sustainability (CSS), vars syfte är att skapa en plattform för att via forskning öka kunskapen om social hållbarhet. Han har även startat Familjen Einhorns stiftelse, som bland annat stödjer forskningsprojekt med målsättningen att minska barnadödligheten i låg- och medelinkomstländer. Under perioden 1999 till 2002 var Stefan även prefekt vid institutionen för onkologi-patologi.

Stefan Einhorn har under flera decennier varit djupt engagerad i undervisningen vid Karolinska Institutet, och blev år 1999 av studenterna utsedd till elevernas eget personliga pris ”Mäster”, elevernas eget personliga pris som delas ut till lärare som skött sin undervisning på ett inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt. 

Med stort engagemang har Stefan Einhorn arbetat med visionen att utifrån sin läkar- och forskarutbildning sprida kunskap till allmänheten om humanistiska ämnen inom områden som etik, visdom, bemötande, relationer och andliga behov. Han har skrivit 15 böcker, varav två populärvetenskapliga om cancer, en om smärta och övriga inom området mänskliga relationer.

Världsledande forskning om sjukdomen myosit

Porträttbild av Ingrid Lundberg.
Ingrid Lundberg. Foto: Vasan Kandaswamy

Ingrid Lundberg, professor vid institutionen för medicin, Solna, tilldelas stora silvermedaljen för sina insatser för Karolinska Institutet genom sitt vetenskapliga pionjärarbete för den reumatiska sjukdomen myosit, där hon i dag är världens ledande forskare.

Ingrid Lundbergs forskning kring myosit har förändrat förståelse, diagnostik och behandling av denna sjukdom i hela världen. Hon inledde sin forskning kring inflammatorisk muskelsjukdom med observationer av patienter med myosit under sin doktorandtid vid Karolinska Instituet och Huddinge sjukhus i slutet av 1980-talet då hon dels såg den dåliga prognosen och den stora bristen på kunskap om sjukdomen, dels observerade att enskilda patienter som bedrev fysisk träning blev bättre trots att läroböcker vid denna tid kraftigt avrådde från rörelse och träning. Ett par av de kliniskt mest relevanta forskningsresultaten som Ingrid Lundbergs forskargrupp har producerat under de senaste 25 åren är hur fysisk träning lindrar myosit, samt hur sjukdomen utvecklas över tid. Detta har lett till en kraftigt förbättrad och tidig diagnostik och behandling av sjukdomen.

Ingrid Lundberg har gjort unika insatser för att denna forskning också omsätts i klinisk praktik i Sverige och internationellt och drivit bred verksamhet för Karolinska Institutet nationellt och internationellt. Hon har på detta sätt bidragit till Karolinska Institutets internationella renomme’ genom att hon inom Karolinska Institutet har skapat en kliniskt förankrad forskningsmiljö till vilken forskare och kliniker från hela världen vänder sig för råd och samarbete kring sjukdomen myosit.

Ingrid har även haft ett mångårigt engagemang för kvinnliga forskare nationellt och internationellt. Vid KI har hon bland annat varit ordförande i Centrum för Genusmmedicin (CfG), och på flera olika sätt främjat och varit mentor till kvinnliga forskare inom en rad ämnen.