Publicerad: 2021-05-10 13:38 | Uppdaterad: 2021-06-11 20:30

Beviljat stöd från Sida för kapacitetsbyggnadsprojekt i Afrika

Karolinska Institutet har beviljats stöd från Sida för ett 2,5-årigt kapacitetbyggnadsprojekt i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Somalia. Projektet syftar till att skapa möjligheter för att uppnå utvecklingsmålen i Agenda 2030.

Kapacitetsbygge i sviktande stater 

Projektet, som på engelska heter "Building capacity for sustainable development in fragile states", syftar till att bygga kapacitet i sviktande stater för att skapa möjligheter att implementera kostnadseffektiva och innovativa lösningar för att uppnå utvecklingsmålen i Agenda 2030. Det är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Makerere University i Uganda, Benadir University i Somalia och University of Kinshasa School of Public Health i Demokratiska republiken Kongo.

Nina Viberg
Nina Viberg

Projektet koordineras av Institutionen för global folkhälsa. Projektet är även en del av Centre of Excellence for Sustainable Health, ett kompetenscentrum som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Makerere University.

- Det här är ett utmanande men mycket angeläget projekt som involverar sviktande stater där inte många vågar satsa. I ett tätt samarbete med våra kollegor i Uganda, Somalia och Demokratiska republiken Kongo kommer vi att skapa en plattform för att dela erfarenheter och utveckla kapacitet inom olika samhällssektorer. Målet är att detta i förlängningen lägger en grund för verklig och varaktig förändring, säger Nina Viberg, forskare och projektkoordinator för projektet på Institutionen för global folkhälsa och Centre for Excellence for Sustainable Health.

Portrait (outside) of Tobias Alfvén against dark green vegetation.
Tobias Alfvén

En multisektoriell ansats nödvändig för att nå målen i Agenda 2030 

Fokus i projektet ligger på flera delar av samhället men ingången är hälsosektorn och målgrupperna är beslutsfattare och tjänstemän på olika nivåer inom civilsamhället, akademi samt privatsektorn.

- I sviktande stater är det ofta i hälsosektorn som de sista fungerande institutionerna finns kvar. Hälsosektorn är därför en naturlig ingång för projektet. Samtidigt är det viktigt att bygga kapacitet brett i samhället eftersom många olika faktorer påverkar hälsan. Ska vi nå utvecklingsmålen Agenda 2030 behöver vi ha en multisektoriell ansats, säger Tobias Alfvén, projektledare, specialistläkare och docent på Institutionen för global folkhälsa.

Redan under våren 2021 inleds startfasen där projektplanen ska utformas bland annat genom online workshops med nyckelpersoner i respektive land. De olika projektaktiviteterna kommer att bestå av utbildningar, workshops, nätverksbyggande och forskarutbyte inom olika definierade områden. Syftet är att utveckla kapacitet inom bl.a. evidensbaserat beslutsfattande, multisektoriellt arbete, implementeringskunskap och visualisering och användning av data.

Professor Rhoda Wanyenze, Makerere University
Rhoda Wanyenze

Det långsiktiga målet med projektet är stärkt institutionell kapacitet, minskad fattigdom och ökad jämställdhet mellan män och kvinnor.

- Det är väldigt spännande att få möjligheten att öka kunskaperna kring hållbar hälsa och de globala målen. Vi kämpar alla med de negativa effekterna av covid-19 på hälsosektorn men även inom andra sektorer. Det finns ett stort behov av detta kapacitetsbyggnadsprojekt som fokuserar på hälsa i ett större perspektiv och i ljuset av de globala målen, säger projektledare vid Makerere University, professor Rhoda Wanyenze.