Deltagare till studie sökes Undersökning om ett känt tarmläkemedel kan förebygga hög ärftlig risk för tarmcancer (Lynchs syndrom)

Vi söker deltagare som har Lynchs syndrom till en forskningsstudie. Studien ska undersöka om ett känt tarmläkemedel kan förebygga cellförändringar i tjocktarmen och därmed förebygga tjocktarmscancer.

Händer på en mage
Photo: Getty Images/iStockphoto

Lynchs syndrom innebär att man har flera släktingar som fått tarmcancer eller livmodercancer vid ung ålder och är ärftlighetsutredd med ett blodprov (genetiskt test). Genen innebär att man har svårare att reparera cellskador och man löper därför risk att få olika former av cancer tidigt i livet. Därför erbjuds dessa personer kontrollprogram med koloskopier för att upptäcka cancer tidigt.

Eftersom koloskopi inte skyddar uppkomst av, utan enbart syftar till upptäckt av tidig cancer så skulle det vara bra att kunna lägga till en skyddande medicin som motverkar uppkomst av cellförändringar. En skyddande medicin ska vara så biverkningsfri som möjligt om den ska tas i förebyggande syfte. 

Mesalazin används för att behandla och förebygga inflammatorisk tarmsjukdom och tolereras väl av både barn och vuxna med daglig behandling. Denna studie ska pröva om mesalazin förebygger cellförändringar vid Lynchs syndrom och om den tolereras väl i ett förebyggande syfte.

Så går det till

  • Studiedeltagaren lottas till att ta studieläkemedel mesalazin eller placebo.
  • Studiedeltagaren vet ej vilket preparat som tilldelas.
  • Studieläkemedlet ges under två år och är ett granulat (små korn).
  • Innan uppstart görs koloskopi, blodprover och avföringsprover. Under studiens gång görs koloskopi efter ett år samt efter två år.
  • Ytterligare provtagningar med blodprover, tarmprover, avföringsprover och kontrollbesök sker enligt protokoll under studien.

Proverna tas dels för att kontrollera deltagarens hälsa men även för att studera markörer för att se om man kan hitta cancer tidigt. 

Några kriterier för deltagande:

  • Du får inte ha opererat bort delar av tarmen
  • Du ska vara ärftlighetsutredd och ha konstaterat Lynchs syndrom

För att kunna vara aktuell som studiedeltagare behöver du göra dina kontrollskopier under studietiden som är två år vid Ersta sjukhus i Stockholm, Östra sjukhuset i Göteborg, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, i Malmö vid Skånes universitetssjukhus eller vid Hvidovre sjukhus i Köpenhamn. Vid dessa sjukhus finns forskningsenhet med forskningssköterska och läkare.

Om du kan ingå i studien eller ej är något som du diskuterar med forskningssjuksköterska och forskningsansvarig läkare.

Innan du tackar ja till att delta i studien ska du läsa igenom patientinformationen samt även få en muntlig information på studiecentret.

Studien har finansiering av Vetenskapsrådet och Cancerfonden samt ALF-medel och är en akademisk studie.

Kontakt

Maila ditt intresse till FoU-enheten på Ersta sjukhus fou-enheten@erstadiakoni.se, så hjälper de till med kontakt till rätt studiecenter och skickar fullständig patientinformation.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.