Deltagare till studie sökes Personer till fokusgruppsintervju sökes

Vi söker personer som vill delta i en fokusgruppsintervju som handlar om att värdera hälsa för barn och ungdomar. Under intervjun kommer en kort video att spelas upp, deltagarna kommer sedan att tillfrågas om att dela med sig av sina tankar och reflektioner kring innehållet i videon.

Två läsande barn.
Foto: Getty Images

Kort om studien

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och University of Sheffield. Som ett första steg i studien har vi tagit fram en kort video om att värdera hälsa för barn och ungdomar. Videon kommer senare att användas för att informera om vad värdering av hälsa är. Syftet med denna fokusgruppsintervju är att fånga upp tankar och reflektioner som kan hjälpa oss att göra videon bättre innan den kommer att skickas ut till ett större urval av befolkningen.

Hur går studien till?

Att vara med i fokusgruppsintervjun innebär att du tillsammans med några andra personer, via Zoom, kommer att få titta på en video som handlar om att värdera hälsa för barn och ungdomar. Du kommer sedan att tillsammans med de andra deltagarna reflektera över innehållet i videon. Hela intervjun kommer att ta ca 60 minuter och kommer att spelas in. Ersättning för din medverkan är ett presentkort till ett värde av 100 kr.

Hur kommer svaren att användas?

Alla svar kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att svar kommer behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Resultaten från intervjuerna kommer att rapporteras på gruppnivå.

Deltagande är frivilligt

Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Om du väljer att avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den som är ansvarig för studien.

Kontaktuppgifter

Huvudansvarig forskare är Mimmi Åström, PhD Hälsoekonomi, Institutionen för Lärande, Information, Management och Etik (LIME). E-postadress: mimmi.astrom@ki.se

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.