Deltagare till studie sökes Personer med samlarproblematik sökes till en behandlingsstudie

Samlarsyndrom innebär att personer som drabbas har så stora svårigheter att slänga saker att hemmet blir belamrat och inte kan användas, helt eller delvis. Påverkan blir ofta stor och leder till belastning för såväl personen själv, som samhället och anhöriga. Du som lider av samlarsyndrom kan delta i en studie vid Karolinska Institutet som kombinerar kognitiv beteendeterapi i grupp med hembesök.

dekorativ bild
Jacus, iStock

Kort om studien

Kognitiv beteendeterapi (KBT), som erbjuds inom psykiatrin har visat lovande resultat för samlarsyndrom. Forskare vid Karolinska Institutet vill undersöka om tillägg av 10 veckors specialiserat boendestöd förstärker effekten av KBT och minskar belamringen i klienternas hem.

Studien är ett samarbete mellan Region Stockholm, Stockholms stad och Karolinska Institutet. Det innebär att du, om du deltar i projektet, kommer träffa läkare och psykologer på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Huddinge. Mottagningen heter OCD-programmet och är specialiserad på diagnoser inom OCD-spektrum (där samlarsyndrom ingår). Du kommer också få träffa boendestödjare specialiserade på samlarsyndrom. 

Vem kan delta?

För att delta måste du vara minst 18 år, ha samlarsyndrom som primärproblematik och bo i Stockholms kommun. Behandlingen sker i grupp på Huddinge sjukhus och i ditt hem.

Så går studien till

Efter att du anmäler dig till studien kommer du genomföra en psykiatrisk bedömning via OCD-programmet för att kartlägga diagnoskriterier och funktionspåverkan. Efter det genomförs ett hembesök, där en psykolog och en boendestödjare från Samlarteamet kommer hem till dig. Om du bedöms att vara en lämplig studiedeltagare kommer du behöva lämna in samtycke för studiedeltagande och att en ansökan om boendestöd görs. Sista steget i bedömningen gäller boendestödet, där du får hjälp med att göra en ansökan om detta. Ansökan görs även om du har boendestöd beviljat av andra orsaker. Om du får boendestöd beviljat kan du inkluderas i studien. Karolinska Institutet behöver endast ta del av beslutet om boendestöd och ingen annan information som samlas in under behovsprövningen. Restiden får inte överskrida en timme för Samlarteamet.

Viktigt att veta

Du får inte delta om du har fått specialiserad behandling för samlarsyndrom de senaste två åren, fått en rättelseanmaning med hot om vräkning eller ha en annan problematik som behöver prioriteras (exempelvis psykossjukdom eller hög suicidrisk). Du ska vara villig att släppa in studiepersonal i ditt hem för att kunna delta. 

Anmälan

Notera att forskarna kommer ringa upp för att genomföra en telefonscreening och undersöka om den här studien kan passa dig.  Det kan ta ett par veckor innan du blir uppringd. 

Kontakt till forskare

Om du har frågor eller vill få mer information om studien, kontakta ansvariga forskare. Projektledare: leg psykolog Sofia Jägholm, e-post: sofia.jagholm@ki.se, telefon: 070-220 39 69. 

Studieansvarig: med dr Volen Ivanov, e-post: volen.ivanov@ki.se

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.