Publicerad: 2016-09-05 10:31 | Uppdaterad: 2024-01-17 10:52

Macchiarini-ärendet: Den externa granskningen av Karolinska Institutets hantering kritiserar KI på flera punkter

Den 5 september presenterade de externa granskarna sin utredning om Karolinska Institutets hantering av gästprofessorn Paolo Macchiarini. KI får kritik på flera punkter: bland annat att rekryteringen av Macchiarini år 2010 och beslutet att förlänga hans anställning 2013 drevs igenom i olämpliga former. Utredarna friar inte heller KI från ansvar för de transplantationer med syntetiska luftstrupar som genomfördes vid Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Den externa granskningen har genomförts på uppdrag av Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet. Utredare har varit Sten Heckscher, Ingrid Carlberg och Carl Gahmberg.

Utredningen omfattar tiden från den första kontakten mellan KI och Macchiarini hösten 2009 till och med den 4 februari 2016. Granskningen omfattar rekryteringen av Macchiarini 2010, förlängningarna av hans anställning 2013 och 2015, ansvarsfördelningen mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset när det gäller de uppmärksammade transplantationerna samt KI:s handläggning av de ärenden där Macchiarini anklagades för oredlighet i forskning.

Granskarna drar slutsatsen att Karolinska Universitetssjukhuset bär ansvaret för de transplantationer med syntetiska luftstrupar som utfördes där. Karolinska Institutet kan dock, enligt utredarna, inte helt frias från ansvar för dessa operationer. Universitetet har bland annat åberopat transplantationerna som forskningsframgångar i utvärderingar av hur forskningsmedel använts, och företrädare för KI har deltagit i diskussioner inför och uppföljningar av transplantationer. Det fanns bland annat därför ett ansvar också hos KI för att se till att transplantationerna genomfördes enligt gällande regler.

Karolinska Institutet kritiseras vidare för nonchalans i tillämpningen av regler, däribland tryckfrihetsförordningen och förvaltningslagen. Denna attityd har lett till brister i handläggningen vid rekryteringen av Macchiarini och förlängningarna av hans anställning. Också handläggningen av de oredlighetsärenden som berört Macchiarini får kritik. Besluten har exempelvis inte motiverats på det sätt som förvaltningslagen föreskriver.

Granskarna diskuterar även hur ansvar ska fördelas och hur man bör bedöma vilka konsekvenser som ska följa på att någon brustit i sitt ansvar. Rapporten avslutas med en diskussion om strukturella förhållanden som kan ha bidragit till fel och misstag.

Läs utredningen i sin helhet.

Läs mer om Macchiarini-ärendet.

Om utredarna

Sten Heckscher är tidigare bland annat ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, statsråd, statssekreterare och rikspolischef.

Ingrid Carlberg är författare och journalist, samt medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Carl Gahmberg är professor i biokemi vid Helsingfors universitet.

Kammarrättsrådet Pia Cedermark har tjänstgjort som utredningens sekreterare.

 

Presskonferens 5 september: Sten Heckscher presenterar den externa granskningen av Macchiarini-ärendet.

 

Presskonferens 5 september: Avgående styrelseordförande Lars Leijonborg och vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright kommenterar Heckschers utredning.