Deltagare till studie sökes Har du intima relationer med män? Svara anonymt på frågor om sex

Delta i världens största enkätstudie om sexuell hälsa. Forskare vid Karolinska Institutet samarbetar med Folkhälsomyndigheten och Maastrich universitet i en studie om sex, relationer, droger och livskvalitet för att förbättra hälsan bland de som har sex med män.

Händer
Foto: Getty Images

Kort om studien

Det är en europeisk internetbaserad undersökning med övergripande syftet att få ökad kunskap vad gäller beteenden, risktagande, testningsvanor och kunskap om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) samt att bidra med uppdaterad kunskap för att kunna planera hiv- och STI-förebyggande arbetet och andra vårdinsatser. Läs mer om studien på den internationella hemsidan.

Så går studien till

Studien genomförs via en internetbaserad enkät. Som deltagare svarar du på ett antal frågor kring olika områden kopplat till sociodemografisk information, sexuell hälsa, sexvanor och drogvanor, allmänna frågor kring tillgång till vård och vårdbehov, och din syn på ett antal förebyggande metoder kring hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Totalt tar enkäten 30 minuter att svara på. 

Vem kan delta?

Du kan delta om du är en man (cis eller trans), transkvinna eller icke-binär som:

  • har sex med män
  • är attraherad av män
  • tror att du kanske kommer att ha sex med män i framtiden

Delta i studien

Kontakt

Profile image

Richard Bränström

Senior Forskare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.