Publicerad: 2018-10-15 15:09 | Uppdaterad: 2024-02-26 15:25

Forskar om mitokondriernas roll vid Alzheimers sjukdom

Mitokondrier förser cellen med energi, och det är känt att de fungerar sämre vid Alzheimers sjukdom. Maria Ankarcrona forskar om varför det är så och vad det får för konsekvenser. Målet är att bidra till nya bromsmediciner.

Maria Ankarcrona. Photo: Stefan Zimmerman.
Maria Ankarcrona, foto: Stefan Zimmerman.

Vad forskar du om?

– Jag forskar om cellulära mekanismer vid Alzheimers sjukdom. Mer specifikt studerar vi mitokondriernas roll i sjukdomen. Att deras funktion i nervceller är nedsatt vid alzheimer och andra neurodegenerativa sjukdomar är känt sedan tidigare. Det gör att cellen får en nedsatt energiproduktion, vilket vi tror har betydelse för sjukdomens utveckling.

–  Vi vill förstå varför mitokondrierna inte fungerar som de ska, och hur vi skulle kunna få dem att fungera bättre. Det mesta av vår forskning sker i odlade nervceller men vi gör också vissa studier på donerad mänsklig vävnad.

Vad hoppas ni uppnå?

–  Vårt långsiktiga mål är att hitta nya sätt att behandla alzheimer. Om vi kan skjuta upp sjukdomsförloppet skulle många få en bättre ålderdom. En bromsmedicin behöver antagligen slå mot sjukdomen från flera håll, och vårt bidrag skulle i så fall vara en substans som stärker mitokondriefunktionen och får nervcellerna att fungera längre.

– Förutom detta specifika mål vill vi öka kunskapen om mitokondriernas roll i cellen på detaljnivå. De är inte enbart cellens kraftverk utan involverade i en rad olika funktioner, från kalciumbalans till programmerad celldöd, och har tät interaktion med andra delar av cellen, inte minst det endoplasmatiska nätverket, ER.

Vilka är era viktigaste upptäckter hittills?

–  Vi har visat hur beta-amyloidpeptiden, som bildar de plack som är typiska för alzheimer, kommer in i mitokondrien. Det sker genom en viss por i dess membran. Vi var också först med att visa hur mitokondrier och ER samspelar i nervceller och hur detta skiljer mellan friska celler och alzheimerpåverkade celler.

–  Nyligen visade vi också en ny funktion för proteinet TOM70 i samspelet mellan mitokondrier och ER. TOM70 är involverat i kalciumöverföringen från ER till mitokondrierna. Det var helt okänt tidigare, och väldigt roligt att upptäcka.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2018

Om Maria Ankarcrona

Professor i experimentell neurogeriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS

Maria Ankarcrona är född i Linköping 1965. Hon studerade biologi och kemi vid Stockholms universitet med examen 1991. 1996 disputerade hon i toxikologi vid KI med en avhandling om mekanismer bakom programmerad celldöd i bland annat nervceller. Samma år gjorde hon postdoc hos Paul Greengard vid Laboratory of Molecular and Cellular Neuroscience, Rockefeller University, New York, USA.

Maria Ankarcrona blev docent 2004. Sedan 1998 är hon verksam vid NVS, där hon idag är chef för sektionen för neurogeriatrik. Maria Ankarcrona har anställts som professor i experimentell neurogeriatrik vid Karolinska Institutet från 24 maj 2018.

Se en film