Publicerad: 2024-01-22 17:26 | Uppdaterad: 2024-01-22 17:28

En typ av demens som drabbar hjärnan hos män och kvinnor på olika sätt

Lewi Body Demenshjärnor för kvinnor och män
Hjärnbilderna till vänster visar hjärnområden med mer hjärnförlust hos män jämfört med kvinnor med DLB. Linjerna till höger visar att män med DLB har mer hjärnförlust från tidigare åldrar än kvinnor med DLB, medan kvinnor med DLB genomgår mer aggressiv hjärnförlust över tid än män med DLB. Skillnaderna i hjärnförlust mellan kvinnor och män med DLB försvinner vid 75 års ålder. Illustration: Adapted from Oltra et al 2023.

Demens är en hjärnsjukdom som påverkar mentala kapaciteter som individens minne, språk eller förmåga att förstå och hantera känslor. Bland de olika typerna av demens är demens med Lewy-kroppar (DLB) en relativt vanlig demenssjukdom. På senare tid har det funnits ett intresse för att bättre förstå om kön och könsskillnader spelar en roll för DLB. Två färska publikationer från forskare vid Karolinska Institutet behandlade denna fråga om könsskillnader vid DLB.

Könsskillnader i Lewy body-demens

Under de senaste åren rör sig demensvården bort från att behandla alla patienter med samma tillvägagångssätt. Istället påverkar patienternas individuella egenskaper, till exempel deras kön, ålder, livsstil eller tidigare personliga historia, hur demens upptäcks och behandlas. Denna individualiserade strategi är särskilt viktig vid sjukdomar som uppträder mycket olika över patienter, som Lewy body-demens (DLB).

Det har länge varit känt att kön måste ha en viktig roll i DLB, eftersom det finns många fler män än kvinnor med DLB. Orsakerna till detta är dock inte fullständigt utredda. Ny forskning har hjälpt till att klargöra att till exempel män och kvinnor med DLB uppvisar olika symtom. Medan män med DLB är mer benägna att uppleva störningar i sin drömsömn och rörelseproblem, tenderar kvinnor med DLB att uppleva fler visuella hallucinationer.

Senaste publikationen

I december 2023 publicerade Dr. Javier Oltra och kollegor i Ferreiras labb en studie som har bidragit till att öka vår förståelse för hur sjukdomen påverkar hjärnan hos män och kvinnor med DLB. Dr. Oltra, Habich, Ferreira med kollegor ledde ett stort internationellt samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet, Universitetet i Barcelona, det europeiska DLB-konsortiet och Mayo Clinic i Rochester, USA, delvis underlättat av Mayo Clinic- och Karolinska Institutetsamarbetet. Tillsammans ställde forskarna frågan om hur en patients kön påverkar förlusten av hjärnsubstans i DLB. Resultaten av denna undersökning publicerades i den ledande tidskriften Alzheimer’s and Dementia.

För att svara på frågan analyserade Dr. Oltra, Habich, Ferreira och kollegor världens största DLB-bildsättningsdataset som inkluderar data från 442 patienter från 14 centra över hela Europa och Mayo Clinic i USA. Forskarna tillämpade två olika metoder för att definiera förlusten av hjärnsubstans. För den första metoden inspekterade en specialiserad läkare visuellt bilder av hjärnan och bedömde om förlust av hjärnsubstans inträffar i stora områden av hjärnan. Den metoden är enkel men relevant eftersom det är den metod som tillämpas i klinisk rutin idag, vilket underlättar översättningen av forskningsresultat till kliniken. Den andra metoden använde en avancerad och automatiserad procedur för att bedöma förlusten av hjärnsubstans i mindre hjärnregioner.

Studien visade att män med DLB förlorar mer hjärnsubstans än kvinnor med DLB över många hjärnregioner, men särskilt i regioner i hjärnans framdel (frontalloben). Intressant nog var dessa könsskillnader mer framträdande vid yngre åldrar hos patienter och minskade vid äldre åldrar, med skillnader mellan kvinnor och män med DLB som försvann runt 75 års ålder. Forskarna visade också att den regionala förlusten av hjärnsubstans hos män var kopplad till kognitiva problem och förekomsten av visuella hallucinationer.

Sex differences in brain atrophy in dementia with Lewy bodies.
Oltra J, Habich A, Schwarz CG, Nedelska Z, Przybelski SA, Inguanzo A, Diaz-Galvan P, Lowe VJ, Oppedal K, Gonzalez MC, Philippi N, Blanc F, Barkhof F, Lemstra AW, Hort J, Padovani A, Rektorova I, Bonanni L, Massa F, Kramberger MG, Taylor JP, Snaedal JG, Walker Z, Antonini A, Dierks T, Segura B, Junque C, Westman E, Boeve BF, Aarsland D, Kantarci K, Ferreira D
Alzheimers Dement 2023 Dec;():

Ett äldre par som håller om varandra.
Foto: Pixabay – AI-genererad.

Pågående studier

Med utgångspunkt i dessa könsskillnader i hjärnförlust i DLB genomförde teamet en andra studie ledd av Dr. Annegret Habich, denna gång med ett nätverksperspektiv. Nätverksansatsen låter oss undersöka komplexa mönster av hjärnsubstansförlust som framträder över flera hjärnregioner istället för att fokusera på en hjärnregion åt gången. Detta är viktigt eftersom sjukdomen som ligger till grund för DLB, den så kallade Lewy body-sjukdomen, antas inducera förlusten av hjärnsubstans och sprida sig över hjärnan längs dessa hjärnnätverk, istället för att vara begränsad till en hjärnregion. Deras studie visade att könsskillnaderna i hjärnnätverken huvudsakligen uppstod mellan friska kvinnor och friska män, men könsskillnaderna utspäddes hos patienter med DLB. I linje med den tidigare studien belyser dessa resultat betydelsen av kön i DLB, och kan förklara varför sjukdomen sprider sig över hjärnan på olika sätt hos män och kvinnor tills könsskillnaderna försvinner vid demensstadiet av sjukdomen.

Sammantaget tyder resultaten från dessa två studier på att förlusten av hjärnsubstans börjar tidigare hos män med DLB. I kontrast börjar förlusten av hjärnsubstans hos kvinnor med DLB senare men följer en mer aggressiv kurs. Därför, medan kvinnor och män med DLB i slutändan når liknande nivåer i sjukdomens svårighetsgrad, kan deras respektive sjukdomsförlopp skilja sig drastiskt. Att öka medvetenheten om denna fråga kommer att hjälpa kliniker att upptäcka sjukdomen tidigare och mer exakt hos kvinnor och män med DLB, vilket är det första steget mot att ge patienter adekvat demensvård och behandlingsalternativ.

Sex differences in grey matter networks in dementia with Lewy bodies.
Habich A, Oltra J, Schwarz CG, Przybelski SA, Oppedal K, Inguanzo A, Blanc F, Lemstra AW, Hort J, Westman E, Lowe VJ, Boeve BF, Dierks T, Aarsland D, Kantarci K, Ferreira D
Res Sq 2023 Jan;():

Participation of patients and funding

Självklart är kön inte den enda faktorn som måste beaktas och framtida DLB-studier kommer att identifiera fler faktorer som påverkar patienternas sjukdomsförlopp och effektiviteten av behandlingar. Studier som dessa förlitar sig på ovärderligt deltagande av patienter och finansieringsorgan för att stödja forskningen.

Detta projekt (huvudansvarig Dr. Daniel Ferreira) har fått finansiering från Vetenskapsrådet, Centrum för innovativ medicin (CIMED), det regionala avtalet om medicinsk utbildning och klinisk forskning i Stockholmsregionen (ALF Medicine), Hjärnfonden och bidrag från privata donationer. I december förra året och i synkronisering med Dr. Oltras publikation fick Ferreiras labb nyheten om en mycket generös finansieringsallokering från Alzheimerfonden, vilket kommer att stödja fortsättningen av dessa studier om könsskillnader i DLB.

Stor gruppbild på deltagare vid ett stort demensseminarium 20231201 i Jan-Åke Gustafssonsalen, Neo.
Det svenska Lewy Bodynätverket anordnade ett event på Karolinska Institutet med fokus på hantering av DLB, i december 2023. Foto: Soophie Olfat.

Öka medvetenhet och kunskap om demens med Lewy-kroppar

Eftersom DLB är en sjukdom som är utmanande att diagnostisera och behandla, är samarbete och ökad medvetenhet om sjukdomen avgörande.

För första gången blir det en internationell Lewy body-dag, den 28 januari. Mot bakgrund av detta kommer Centrum för Alzheimerforskning vid Karolinska Institutet den 24 januari att tillägna DLB ett seminarium som är öppet för alla att lyssna och delta.

I syfte att öka förståelsen och samarbetet kring DLB har Dr. Daniel Ferreira och Anna Rennie startat ett nationellt nätverk tillsammans med Dr. Elisabet Londos från Lunds universitet, det svenska Lewy Body-nätverket. I december 2023 anordnade de ett evenemang vid Karolinska Institutet med fokus på hantering av DLB, med cirka 50 deltagare i Flemingsberg och 200 virtuella deltagare. Detta nätverk är ett steg mot mer jämlik vård för patienter med DLB i Sverige och ett sätt att främja interaktionen mellan forskare, kliniska yrkesverksamma, patienter med DLB och deras anhöriga

För mer information, kontakta:

Daniel Ferreira, huvudforskare, docent, avdelningen för klinisk geriatrik, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Annegret Habich, postdoktor, avdelningen för klinisk geriatrik, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Javier Oltra, postdoktor, avdelningen för ARC, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Anna Rennie, doktorand,  avdelningen för klinisk geriatrik, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Denna nyhet publiceras i nära anslutning till den första internationella Lewy body-dagen som äger rum den 28 januari. Dagen är instiftad för att öka medvetenheten och främja synlighet om DLB.