Publicerad: 2022-06-08 15:51 | Uppdaterad: 2022-06-15 11:12

Därför överanvänds antibiotika i tandvården

Illustration of tooth
Illustration: Getty Images.

Bredspektrumantibiotika överanvänds inom tandvården eftersom många patienter felaktigt tror sig ha penicillinallergi. Men sådan allergi är ovanlig och bör utredas av läkare, säger Bodil Lund, ordförande i nätverket Tandvårds-Strama som stödjer rationell antibiotikabehandling i tandvården.

Bodil Lund
Bodil Lund är professor i käkkirurgi vid institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman.

Text: Annika Lund för Medicinsk Vetenskap nr 2, 2022 | Tema: Antibiotikaresistens

Hur mycket antibiotika används inom svensk tandvård?

– Tandvården stod för 6,6 procent av all antibiotika­­­för­skrivning i Sverige under 2020. Det är lägre än internationella siffror, där tandvården brukar stå för ungefär tio procent. Men vi har helt klart fortfarande en överförskrivning även i Sverige.

Hur ser den ut?

– Ett exempel är stora geografiska skillnader i förskrivning, som vi inte har någon bra förklaring till. Det förskrivs dubbelt så mycket antibiotika av tandläkare i Skåne, Västmanland och Stockholm i relation till antalet invånare jämfört med Västerbotten. Men sedan Tandvårds-Strama startade 2007 har vi sett 30 procents minskning av förskrivningen inom svensk tandvård. Men minskningen är mycket ojämnt fördelad både geografiskt och ur ett organisatoriskt perspektiv där folktandvården på gruppnivå har betydligt större reduktion än privata vårdgivare. Bruket av bredspektrumantibiotika behöver också gå ned.

Vilka infektioner är vanligast?

– Dentala infektioner skiljer sig på många sätt från andra infektioner. De är nästan alltid blandinfektioner, där så många som 15 olika bakterier kan ligga bakom. Bakterierna är lågvirulenta, vilket betyder att de inte är särskilt infektionsframkallande, och de kommer från den egna munfloran. Förståelse för detta har betydelse för diagnostiken, provtagningen, odlingen, resistensbestämningen och slutligen behandlingen.

Hur ska det här behandlas?

– Svenska tandläkare är bra på att behandla akuta infektioner och särskilja de som är så allvarliga att patienten ska till sjukhus för inläggning. Penicillin fungerar mycket bra på dentala infektioner. Men ungefär 10 procent av alla patienter säger till sin tandläkare att de är penicillinallergiska trots att endast cirka 1 procent av befolkningen faktiskt är det. De allergiska patienterna får klindamycin, som är ett bredspektrumantibiotikum. Här brukar jag uppmana tandläkarna att be sina patienter få saken utredd av läkare.

Vad är Tandvårds-Stramas viktigaste budskap?

– Antibiotika ska användas när det finns en klar indikation och inte annars. Att behandla infektioner ”för säkerhets skull” tillhör det förgångna.

Men det är levande kunskap?

– Ja i högsta grad. Vi ska nu uppdatera våra nationella riktlinjer för tandvården. Målet är att få till en genomgripande uppdatering och en struktur för årlig genomgång så att riktlinjerna håller sig aktuella. Vi jobbar också med att identifiera och besvara de stora kunskapsluckorna om hur antibiotika bäst används inom tandvård.