Publicerad: 2021-10-12 14:05 | Uppdaterad: 2024-04-04 14:07

Bra vård när både kropp och kognition sviktar

Många äldre patienter har både kroppslig sjukdom och nedsatt kognition. Dorota Religa forskar om hur vården av denna grupp kan bli bättre. Hennes forskning spänner från farmakologiska till organisatoriska frågeställningar.

Dorota Religa på en cykel.
Dorota Religa är professor i geriatrik och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Stefan Zimmerman

Vad forskar du om?

– Jag är överläkare i geriatrik och forskar om vård av äldre som har både nedsatt kognition och kroppslig sjukdom. Förutom patienter med konstaterad demens ingår i denna grupp även de som inte har en demensdiagnos men som börjat få kognitiva symtom. Detta är en stor patientgrupp idag och för vården uppstår många utmaningar när till exempel minnet börjar svikta för en patient som är kroppsligt sjuk. Det kräver kunskap och anpassning.

Vilken typ av problem uppstår?

– Det kan handla om att patienten missar läkarbesök, tappar kontakten med tandvården, eller inte längre klarar att själv medicinera och sköta en kroppslig sjukdom. Vi forskar om hur vården kan kompensera för detta, genom förändrade rutiner eller andra behandlingsalternativ. Vi har bland annat tittat på demens i kombination med diabetes och hjärtsvikt, och på senare tid fokuserat mycket på skörhet.

– Vår forskning omfattar även farmakologiska frågor om hur patienterna påverkas av läkemedel. Här saknas mycket kunskap, dels för att det är en grupp som ofta rutinmässigt uteslutits vid läkemedelsprövningar, dels för att de ofta tar ett flertal läkemedel, vilket kan ge upphov till kombinationseffekter.

Vad leder din forskning till?

– Jag lägger stor vikt vid implementering – att den kunskap vi forskar fram också ska spridas och förändra den kliniska vardagen. Det sker på olika sätt, i informationsmaterial och framtagande av rekommendationer och riktlinjer. Vissa resultat är så betydande att de snabbt uppmärksammas och får stor spridning. Förskrivningen av antipsykotiska läkemedel till personer med demens minskade exempelvis betydligt efter att vi visat att de ökar mortaliteten markant hos denna patientgrupp. Under pandemin har vi visat att risken för att bli allvarligt sjuk eller dö av covid-19 korrelerar med skörhet snarare än ålder, vilket är en viktig distinktion.

Om Dorota Religa

Professor i geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Dorota Religa är född 1974 i Warszawa, Polen, och utbildad läkare vid Medical University of Warsaw, med examen 1999 och polsk läkarlegitimation 2000. Hon disputerade vid KI 2006 på en avhandling om patogenes vid alzheimers. Religa blev docent 2014 och är sedan 2018 biträdande sektionschef.

Som kliniker har Dorota Religa sedan 2005 arbetat vid Karolinska Universitetssjukhuset, där hon idag är överläkare på Tema Inflammation och Åldrande. Hon blev specialist i geriatrik 2011 och har haft flera chefsbefattningar vid Tema Åldrande, bland annat som verksamhetschef för enheten Den åldrade hjärnan.

Dorota Religa har anställts som professor i geriatrik vid Karolinska Institutet från 1 september 2020.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film om Dorota Religa