Deltagare till studie sökes Är du 60 år och äldre och besväras av förstoppning? Delta i en studie

Förstoppning är ett vanligt tillstånd och kan drabba människor i alla åldrar men tenderar att öka med åldern. Forskare vid Karolinska Institutet vänder sig till personer över 60 år i sin intervjustudie där de vill undersöka hur äldre personer hanterar sina förstoppningsproblem. Studien kan bidra till bättre åtgärder inom vården för att främja hälsa och stödja äldre personer som drabbas av förstoppning.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Nes,Getty Images/iStockphoto

Kort om studien

Förstoppning förbises ofta av vårdpersonal, eftersom de anser att förstoppning är ett lätthanterligt symptom. Tidigare studier har visat att patienter och vårdpersonal definierar förstoppning olika. Kunskapen om hur äldre personer upplever och hanterar sina förstoppningsproblem är bristfällig. Det övergripande syftet med studien är att undersöka äldre personers erfarenheter av att identifiera, förebygga och utföra egenvård gällande förstoppning. 

Hur går studien till?

Du deltar i studien genom att bli intervjuad av en forskare. Frågorna som ställs under intervjun utgår från dina erfarenheter av förstoppning. Intervjuerna beräknas ta 30–60 minuter i anspråk och du bestämmer själv om intervjun genomförs via telefonsamtal, Zoom eller personligt möte. Intervjun kommer att spelas in.

Vem kan delta?

För att kunna delta i studien behöver du vara 60 år och äldre och ha upprepande erfarenheter av förstoppning. 

Anmälan

Observera att rekrytering för denna studie är avslutad, det går inte att anmäla sig till denna studie i dagsläget. 

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien eller om ditt deltagande, kontakta ansvarig forskare Veronica Lundberg genom e-post: veronica.lundberg@ki.se eller ring: 08-524 837 60

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.