Publicerad: 2021-09-24 11:19 | Uppdaterad: 2021-09-24 13:16

AI i fokus på årets KI-Mayo Clinic konferens

Nyligen genomfördes den 27:e konferensen (Annual Research Meeting) inom samarbetet mellan Karolinska Institutet och Mayo Clinic.

Precis som 2020 hölls konferensen digitalt över två halvdagar och i år samlade den över 700 registrerade deltagare inom 11 olika spår. Bägge dagarna avslutades med en gemensam föreläsning. I år låg fokus på Artificiell Intelligens (AI) och precisionsmedicin, områden som redan innebär stora förändringar för vården och som föreläsarna menade kommer förändra vården på sätt vi ännu inte kan föreställa oss.

Eric E Schmidt
Eric E Schmidt Foto: Wikipedia

AI är ett verktyg i framtidens hälso- och sjukvård

Eric Schmidt, medgrundare av Schmidt Futures och tidigare VD och ordförande på Google avslutade den första dagen. Han talade om hur artificiell intelligens kan påverka utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Databearbetning av stora mängder data kan ge underlag för beslut och förändra metoder och behandlingar.

Pandemin har verkligen gett bevis på hur man med förenade krafter och stora mängder data kan minska ned på tiden för att ta fram behandling, testmetoder och nya resultat för framtidens forskning.

AI kommer inte ta över

På frågan om AI kommer att förgöra människan svarar Eric att det inte kommer finnas robotar som tar över och blir onda, men vi förstår ännu inte och kan inte heller förutse hur vi ska samexistera med icke-mänsklig intelligens. Det återstår att se. Utmaningar som etik, rättvisa och partiskhet, kommer att finnas kvar så länge data är partisk. Ju mer data från olika områden och grupper som samlas desto bättre AI, men den kommer aldrig vara perfekt. Framtidens sjukvård kommer att behöva personer som är ”tvåspråkiga” som både förstår teknik och medicin. AI kommer inte att överta arbetet och fatta alla beslut men det kommer bli ett viktigt verktyg i sjukvården.

Porträtt av Anna Martling
Anna Martling. Fotograf: Samuel Unéus. Foto: Samuel Unéus

Precisionsmedicin är AI i praktiken

Anna Martling, professor i kirurgi och dekan för KI Campus Nord, avslutade den andra och sista konferensdagen. Precis som Eric visade hon på hur utvecklingen av hantering av stora mängder data, resulterat i en bättre och mer personanpassad vård. Genom ett patientfall visade hon hur 1990-talets syn på lungcancer och behandling utvecklats steg för steg, framför allt genom kartläggningen av det mänskliga genomet som inneburit ett paradigmskifte.

Det krävs mer kunskap

En personanpassad vård, sk precisionsmedicin kan överbrygga klyftan mellan hälsovård, forskning och innovation. Men precis som Eric ser Anna utmaningar för vården att ta till sig tekniken och ändra sin organisation. Det krävs en diskussion för att skapa en större medvetenhet om området.

Nytt center för precisionsmedicin

Anna presenterade det nya centret för precisionsmedicin som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset och som tar på sig en koordinerande roll i ekosystemet av hälso-sjukvård, industri och akademi. Detta ekosystem omfattar bl a Datadriven Life Science system (DDLS) som är ett program, bestående av 11 partners, som är en del av SciLifeLabs verksamhet. Anna ser stora möjligheter att samarbeta internationellt inom området och välkomnar Mayo Clinic att delta.

Välkomna till Stockholm 2022

Jan Anderson, representant för samarbetets styrgrupp avslutade konferensen med att lyfta flera av de värderingar som förenar Karolinska Institutet och Mayo Clinic som respekt, teamwork och rättvisa, och välkomnade alla till en fysisk konferens i Stockholm 2022. Där kan diskussionen om framtidens vård fortsätta.

Kontakt

Maria Olsson Samordnare
+46852486968