Publicerad: 2018-10-15 11:58 | Uppdaterad: 2019-03-21 13:58

WHO föreslår skärpta riktvärden för buller

Efter 5 års arbete har WHO publicerat nya hälsobaserade riktvärden för buller. De inriktas på omgivningsexponering och innebär skärpningar av gällande riktvärden. Nytt är också att separata riktvärden anges för buller från vägtrafik, tåg och flyg samt från vindkraftverk och personburen lyssningsutrustning. Då det gäller dygnsmedelvärden för buller från vägtrafik, tåg och flyg rekommenderas sänkningar till 53, 54 respektive 45 dB. För buller nattetid är riktvärdena 5-10 dB lägre. Särskilt för flygbuller är sänkningarna påtagliga då det tidigare riktvärdet låg på 55 dB som dygnsmedelvärde.

IMM har spelat en väsentlig roll i WHOs arbete med bullerriktvärden. De tidigare riktvärdena publicerades 1999 och där leddes arbetet av de Thomas Lindvall och Birgitta Berglund vid IMM. I arbetet med de nya riktvärdena har Göran Pershagen haft en viktig roll, både som medverkande i ledningsgruppen för arbetet och som medförfattare till ett av de väsentliga bakgrundsdokumenten (en systematisk genomgång av den samlade litteraturen om kardiovaskulära och metabola effekter av buller).

I Sverige har lättnader skett i gränsvärdena för buller under de senaste åren för att möjliggöra byggande i bullerutsatta lägen. Det rimmar illa med nya forskningsrön som visar på allvarliga negativa hälsoeffekter av trafikbuller, bl a en ökad risk för hjärtinfarkt. Våra nya bullergränsvärden innebär att vi riskerar att bygga bostäder som är hälsovådliga från bullersynpunkt med en negativ påverkan som sträcker sig decennier fram i tiden.

Litteratur

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Union. Copenhagen, World Health Organization Regional Office for Europe, 2018.

WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Cardiovascular and Metabolic Effects: A Summary.
Kempen E, Casas M, Pershagen G, Foraster M
Int J Environ Res Public Health 2018 Feb;15(2):

Kontakt

Professor/överläkare

Göran Pershagen

Telefon: 08-524 874 60
Enhet: Miljömedicinsk epidemiologi
E-post: Goran.Pershagen@ki.se