Skip to main content
Publicerad: 2019-11-19 13:02 | Uppdaterad: 2019-11-25 08:04

Webbutbildning om bias i bedömning

KI lanserar nu webbutbildningen ”Bias i bedömning”, som är ett initiativ av kommittéerna för forskning, forskarutbildning och utbildning.

 - Det är glädjande att utbildningen nu är klar och kan börja användas i verksamheten. Detta är en del av vårt långsiktiga, systematiska förbättrings- och kvalitetsarbete för att undvika bias i våra bedömningar. Karolinska Institutet är ett av världens främsta medicinska universitet och det kräver att vi sätter kvalitén i fokus. KI ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som tar vara på varje medarbetares fulla potential, säger Anders Gustafsson tf. prorektor.

Webbutbildningen har tillkommit mot bakgrund av konstaterade könsskillnader i fördelningen av KI:s interna medel och som ett led i arbetet att nå KI:s rekryteringsmål för kvinnliga professorer. ”Bias i bedömning” går igenom vad bias är och hur bias kan uppstå i en bedömningsprocess. Avslutningsvis ges tips och råd om hur bias kan undvikas. Utbildningen vänder sig till alla som på något sätt är involverade i bedömnings- och rekryteringsprocesser, ledamöter i bedömargrupper, rekryterings- och docenturutskott, sakkunniga och chefer som ska rekrytera, samt administrativ personal. Utbildningen finns nu på svenska och kommer att översättas till engelska.

Webb-utbildningen har rönt intresse utanför KI. På en träff om jämställd resursfördelning anordnad av Jämställdhetsmyndigheten då utbildningen presenterades var intresset stort både bland forskningsråd och andra universitet och högskolor.  

  - Det är positivt att det arbete som görs på KI sprids till andra aktörer i högskolesektorn säger Anders Gustafsson.

 

Klara Regnö, ek. dr, universitetslektor och jämställdhetsstrateg, vid avdelningen för styrelsestöd och externa relationer och kommunikatör Viktoria Olausson har tagit fram utbildningen.

Klara Regnö

Samordnare

Contact

Klara Regnö Samordnare