Publicerad: 2020-11-23 18:38 | Uppdaterad: 2021-02-11 17:19

Viss examination på campus för att upprätthålla rättssäkerhet och kvalitet

NEO KI Flemingsberg Foto: Free

KOMMENTAR: Från och med den 24 november är det förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Universitetens verksamhet faller inte inom ramen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Regeringen meddelade på presskonferensen den 18 november att universiteten behöver kunna ha vissa utbildningsmoment på plats. KI vidtar åtgärder för att dessa moment kan genomföras så säkert som möjligt.

Karolinska Institutet (KI) har infört distansundervisning och möjligheter till examination via distans i så stor utsträckning som möjligt. För vissa prioriterade grupper och utbildningsmoment bedömer vi att campusförlagd praktisk färdighetsträning och examination är nödvändig för att säkerställa kvalitet och kontroll av kunskapsnivåer – under förutsättning att det samtidigt går att ordna en säker miljö ur smittskyddssynpunkt.

KI ställer höga kunskapskrav på studenterna. För oss är det viktigt att medicinskt utbildade studenter har gedigen och kvalificerad kompetens och tillräcklig kunskap när de går ut och möter och ansvarar för vården av patienter efter examen. Det är KI:s ansvar att kontrollera och garantera att de som examineras från universitetet har det. Vi har också ett ansvar att examinerade sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal kommer ut för arbete i vården så snart som möjligt. Att skjuta upp examinationer är alltså inte ett bra alternativ. Detta är en bedömning som KI delar med medicinska fakulteter på övriga lärosäten i Sverige.

Universitetsledningen har förståelse för att det kan finnas oro inför salstentor och tar det på stort allvar. Ledningen står i ständig dialog med studentföreträdare och har kontinuerlig kontakt med andra lärosäten, med utbildningsdepartementet och med våra egna resursgrupper för covid-19-frågor. Utvecklingen följs noggrant dag för dag och ledningen är beredd att vidta de åtgärder som krävs.

Säker miljö vid salstentor

För att säkerställa en säker miljö vid salstentor har KI minskat antal studenter i salarna – från vecka 50 gäller riktmärket max 50 personer i salen – glesat ut och ökat avståndet mellan sittplatserna, schemalagt inpasseringar, har personal på plats som ser till att ut- och inpasseringar sker på ett säkert sätt, rengör lokalerna oftare än annars och ser till att det finns tillgång till handsprit och munskydd. Schemaläggningen anpassas för att i så stor mån som möjligt ligga på tider så att studenterna kan transportera sig säkert. Studenter som uppvisar symptom avvisas från platsen.    

Alla har ett stort eget ansvar att inte gå till examination om man har symptom. Studenter som måste avstå från att tentera på grund av sjukdom bör, om hen även missar omtenta på grund av sjukdom, om möjligt erbjudas ytterligare om examination, det gäller särskilt i de fall en student riskerar att bli spärrad. Student som kommer till examinationen och har förkylningssymtom kommer att instrueras att avlägsna sig från lokalen. Följs inte den instruktionen av studenten kan det leda till disciplinära åtgärder.

Alla har även ett stort ansvar att följa instruktioner från kursansvarig om vad som gäller på plats, till exempel:

  • hålla sin tid och vara skyndsam till tilldelad plats
  • hålla avstånd och inte samlas i grupper utanför lokalen
  • följa instruktioner hur tillträdet till lokalen går till och vilken dörr som ska användas
  • inte gå omkring i lokalen
  • inte använda skåp för förvaring, utan placera kläder och väskor vid bordet intill
  • följa instruktioner så att det inte blir köbildning vid toaletten eller vid utpassering/ inlämning av examinationen.

Handsprit och munskydd finns tillgängligt i lokalen.