Publicerad: 2023-03-20 10:59 | Uppdaterad: 2023-03-31 10:17

Vill du vara delaktig i rekryteringsnämndens arbete med att rekrytera professorer och lektorer vid KI?

KI:s fakultetsnämnd välkomnar nu intresseanmälningar för uppdrag som ordförande, vice ordförande och två övriga ledamöter i rekryteringsnämnden.

Rekryteringsnämnden ansvarar för beredning av KI:s anställningsärenden avseende professor, gästprofessor, adjungerad professor, lektor, adjungerad lektor samt ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor. Rekryteringsnämnden ansvarar även för anvisningarna till anställningsordningen för lärare vid KI.

Rekryteringsnämnden består totalt av tio ledamöter.

  • Fyra av fakultetsnämnden föreslagna ledamöter; ordförande, vice ordförande och två övriga ledamöter, som rektor beslutar om
  • Sex ledamöter som utses av kommittéerna, två kandidater från varje kommitté. Dessa sex kandidater är inte en del av nuvarande intresseanmälningsförfarande
  • Tre studentrepresentanter
  • Två fackliga företrädare (utan rösträtt)

Om processen
Fakultetsnämnden föreslår fyra kandidater för uppdragen som ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter. Rektor beslutar vilka kandidater som ska erhålla dessa uppdrag.

Kommittén för forskning, kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt kommittén för utbildning på forskarnivå utser två ledamöter vardera, totalt sex kandidater.

Rekryteringsnämnden och läraranställningar vid KI.

Intresseanmälningar för uppdrag i rekryteringsnämnden som ordförande, vice ordförande och två övriga ledamöter.

Uppdraget
Som ledamot i rekryteringsnämnden ska du delta i rekryteringsnämndens arbete vid och mellan sammanträden genom olika arbetsgrupper.  Ordföranden i nämnden leder rekryteringsnämndens arbete, innan och vid sammanträden samt fungerar som ett stöd för HR-specialisterna som förbereder underlaget till nämnden. Vice ordförandens uppdrag, utöver arbete innan och vid sammanträden, är att ersätta ordföranden när denne har förhinder.

Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är professor vid KI, aktiv inom såväl forskning som utbildning och har god kunskap om KI:s forskning och utbildning. Vidare ska du ha god erfarenhet av att bedöma ansökningar till akademiska anställningar eller ha liknande erfarenhet.

I uppdraget ingår bedömning av ansökningar samt intervjuförfarande på svenska och engelska. Det krävs därför att du besitter goda kunskaper och färdigheter i båda språken.

Omfattning och ersättning
Uppdraget avser perioden 1 september 2023 – 31 december 2026.

Ersättning för uppdragen utgår i form av lönetillägg och ersättning till institution, i enlighet med anvisningar för ersättningar för särskilda uppdrag


Intresseanmälan ska innehålla:

  • Motivering till varför du är intresserad av uppdraget (max en halv A4 sida)
  • CV (två sidor) som inkluderar nuvarande anställning och relevanta meriter för uppdraget, inklusive utbildningsuppdrag
  • Lista med 10 utvalda publikationer

Specificera om du söker uppdraget som ordförande och/eller vice ordförande.

Intresseanmälan skickas till academic-appointments@ki.se senast den 17 april 2023.

Ansvariga för processen
Fakultetsnämnden har utsett en arbetsgrupp, bestående av Christer Höög (dekan), Ewa Ehrenborg (vicerektor), Catharina Larsson (lärarrepresentant) och Daniel Söderberg (studentrepresentant), som ansvarar för processen.

Vid frågor om processen vänligen kontakta Catalina Pacef (jurist/teamledare HR-specialisterna), 073-712 15 68, catalina.pacef@ki.se.