Deltagare till studie sökes Vill du delta i en studie om barn och unga med astma?

Glad flicka vid sin dator.
Getty Images. Foto: Getty Images.

Astma är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär 5 - 15 procent av alla svenska barn. Man har sett att astma kan vara förknippat med ökad ångest och oro, risken för ångest är fördubblad hos barn med astma jämfört med andra barn. Att samtidigt ha ångest och astma kan försämra astman och öka oron eftersom det kan vara svårt att skilja på astma och ångest.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är rekommenderad behandling för ångest hos barn, men få studier har undersökt effekten av KBT på barn med astma och ångest.

I det här projektet vill vi undersöka om internet-KBT för barn, ungdomar och deras föräldrar kan vara effektiv för att förbättra ångest vid astma, astmasymtom och livskvalitet. Forskarna bakom studien har tidigare utvecklat internet-KBT för vuxna med astma och oro med lovande resultat. För att anpassa och skräddarsy internet-KBT specifikt för pediatrisk astma-relaterad ångest kommer forskarna att undersöka centrala beteenden och reaktioner relaterade till astma och oro.

I en första delstudie vill vi därför intervjua barn och ungdomar (8-17 år) och deras föräldrar om hur det är att leva med astma som kanske oroar och hindrar i vardagen. Den samlade kunskap som intervjuerna ger kommer att ligga till grund för anpassningen av Internet-KBT för barn och ungdom med astma och oro.

Kontaktuppgifter

Marianne Bonnert

Leg psykolog, Med Dr.

Mer information 

KBT för barn och unga med astma 

 

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.