Publicerad: 2024-05-13 08:44 | Uppdaterad: 2024-05-21 11:07

Vilka blir KI:s nästa lärarledamöter? Dags att nominera!

Aula Medica in May
Foto: Annika Evolahti

I år är det akademiska val av nya lärarledamöter till konsistoriet, universitetets högsta beslutande organ. Alla KI:s anställda, studenter och anknutna kan nominera kandidater mellan den 14 och 28 maj. Här ger nuvarande lärarledamöter tips om uppdraget – och hoppas kunna inspirera sina efterträdare. Välkommen att nominera.

Terese Stenfors, Professor of Medical Education.
Terese Stenfors. Foto: Ulf Sirborn

– Jag upplever att det finns god lyhördhet i konsistoriet och att vi ledamöter absolut har möjlighet att påverka och vara med och forma framtiden för vårt KI. I kombination med de av regeringen utsedda ledamöterna utgör vi en bra mixsäger Terese Stenfors, professor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Hon är en av tre lärarledamöter i konsistoriet som suttit under den tre-åriga mandatperioden.

Hur har det fungerat att kombinera uppdraget som lärarledamot med andra åtaganden? 

– Arbetet i konsistoriet är mycket väl förberett och välorganiserat. Alla möten är inbokade för hela året och utmärkta underlag kommer alltid i god tid, så det går jättebra att kombinera med andra uppdrag och roller. De berikar varandra! Det jag lärt mig i konsistoriet är också i högsta grad värdefullt för mig i mina andra uppdrag.

Vad har varit roligast? 

– Att lära känna bredden och djupet i KI:s verksamhet på ett nytt sätt. Det pågår mycket olika spännande och viktiga saker på KI och som ledamot får du både överblick och insyn. Det är även väldigt roligt att arbeta med de av regeringen utsedda ledamöterna och få deras perspektiv på vår verksamhet. Det är ett otroligt viktigt och givande uppdrag, vi lärarledamöter behövs och gör skillnad, säger Terese Stenfors.

”En möjlighet att bidra med synpunkter i viktiga frågor”

Birgitta Henriques-Normark, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi och nuvarande lärarledamot tycker att uppdraget är mycket viktigt.

Birgitta Henriques-Normark. Foto: Stefan Zimmerman

– Konsistoriet diskuterar och fattar beslut i frågor som berör KI:s verksamhet på olika sätt och som påverkar oss som jobbar med forskning och utbildning på institutionerna. Det omfattar allt från ekonomi, hyror, organisation och administration till innovationer, externa remisser och inspel till forskningspropositionen. Här har mina tidigare erfarenheter som bland annat forskargruppsledare, vice rektor för forskning, preses för Kungliga Vetenskapsakademien och ledamot i ämnesrådet för Medicin och Hälsa på Vetenskapsrådet varit mycket värdefulla.

Hur har det fungerat att kombinera uppdraget som lärarledamot med andra åtaganden? 

– Det har fungerat bra. Detta uppdrag är mycket viktigt och måste prioriteras. Många frågor har jag känt till sedan tidigare och andra har varit nyare. Om man är insatt i många av frågorna så är uppdraget inte så omfattande. Jag tycker inte att det har påverkat mina andra arbetsuppgifter, utan snarare gett insikt i vilka frågor som är aktuella för KI och skapat en möjlighet att bidra med synpunkter i viktiga frågor.

Har du några tips på vägen till nya lärarledamöter? 

– Prioritera alltid att delta i konsistoriets möten och var väl förberedd inför dem. Det är viktigt att vara insatt i de ärenden som ska diskuteras och beslutas om, och fundera på hur de påverkar verksamheten på institutionerna och KI mer generellt, och att också återkoppla till verksamheten vid behov, säger Birgitta Henriques-Normark.

”Bättre insikter om KI:s organisation och budget”

Nils-Göran Larsson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysiknuvarande lärarledamot i konsistoriet anser att hans erfarenhet har varit en tillgång för uppdraget. 

Nils-Göran Larsson. Foto: Gustav Mårtensson

– Ja, definitivt. Min ledarerfarenhet, bland annat som prefekt på KI och som chef för ett Max Planck-institut i Tyskland, har gett mig ett brett internationellt perspektiv på hur framgångsrik forskning bedrivs. En fråga som jag tycker är viktig att driva vidare för KI är till exempel möjligheten att skapa en forskarskola där framtida doktorander rekryteras på den internationella arenan, på liknande sätt som många andra internationellt ledande forskningsinstitutioner gör.

Vad har varit det roligaste med uppdraget? 

– Det roligaste har varit att träffa nya, spännande personer. Jag har också fått bättre insikter om KI:s organisation och budget. En sak som blivit uppenbart är att det är endast en liten del av statsanslaget som direkt når institutionerna. Jag skulle gärna se att kontrollen av KI:s resurser flyttas närmare kärnverksamheten. En komplicerad intern resurshantering leder till onödig byråkrati.

Har du några tips på vägen till nya lärarledamöter? 

– Det är viktigt att man som lärarledamot bevakar alla frågor och företräder kärnverksamheten, det vill säga forskning och undervisning på KI. Man måste verkligen göra sin röst hörd och försöka påverka, säger Nils-Göran Larsson.

Så här nominerar du kandidater

  1. Tillfråga den person som du avser att nominera och försäkra dig om att personen är villig att kandidera.
  2. Nomineringar sänds därefter in via e-post till registrator. Ange diarienummer 1-527/2024 i ämnesraden. Det är viktigt att du anger den nominerade personens fullständiga namn och institutionstillhörighet.

Uppdragsbeskrivning för lärarledamöter i konsistoriet