Publicerad: 2023-03-21 14:24 | Uppdaterad: 2023-03-21 14:24

Vicerektor för forskarutbildning: Doktoranderna är nöjda med sin forskarutbildning (resultat från Exit poll 2022)

Sedan vi startade med examensenkäten Exit poll 2008 är det mycket som har hänt, vilket avspeglar sig i resultaten från Exit poll som visar hur allt fler doktorander är nöjda med sin forskarutbildning.

Bilden visar förändringar under åren 2008-2022 i andel doktorander som håller med om påståendet ”Overall, I am satisfied with my doctoral education”
Bilden visar förändringar under åren 2008-2022 i andel doktorander som håller med om påståendet ”Overall, I am satisfied with my doctoral education” (data från flera Exit poll-rapporter)
Robert (Bob) Harris, vicerektor för forskarutbildning, tillika ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU). Foto: Stefan Zimmerman

–Det är många som under många år har arbetat mot målet att KI:s forskarutbildning ska hålla världsklass, såväl på institutionerna som Kommittén för utbildning på forskarnivå, och det arbetet fortsätter.

–Trots att 9 av 10 doktorander är nöjda så finns det en liten grupp doktorander som erfarit oönskade situationer eller som inte fått den utbildning och den handledning de förväntade sig. Detta är mycket bekymmersamt. Även om handledarskapet har förbättrats över åren finns det uppenbarligen fortfarande handledare som kanske inte borde ha utsetts.

–Jag har varje år en dialog med institutionerna. Studierektorerna för forskarutbildning är den primära målgruppen, men det är mycket glädjande att även prefekterna känner ett engagemang och vill vara med vid dessa samtal. Mitt intryck är att institutionsledningarna tar detta på stort allvar och att det pågår ett löpande förbättringsarbete.

–Svarsfrekvensen är fortfarande hög, men tyvärr ser vi en nedåtgående trend. Jag vill därför verkligen uppmana varje doktorand som disputerar att ta chansen att delta i Exit poll! Lita på att enkätsvaren tas om hand och leder till förbättringar. Du kan också vara helt trygg i att svaren hanteras konfidentiellt och att du kan vara helt anonym, säger Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning.