Publicerad: 2023-01-12 12:54 | Uppdaterad: 2023-01-12 17:57

"Vi vill hitta en behandling för svårläkta sår"

Foto på Ning Xu Landén. I bakgrunden en tecknad illustration av ett sår.
Ning Xu Landén (foto: privat). I bakgrunden teckningen 'Healing Blossom', en illustration av ett sår gjord av Xi Li, den första doktoranden som examinerades i Landéns forskargrupp.

Möt forskargruppsledaren Ning Xu Landén vid avdelningen för för dermatologi och venereologi, institutionen för medicin, Solna.

Om forskargruppen

– Vår forskargrupp tillhör avdelningen för dermatologi och venereologi och är fysiskt belägen på Centrum för molekylär medicin (CMM) L8:02. Vår forskning bedrivs i en tvärvetenskaplig miljö och vi har ett nära samarbete med kliniska avdelningar och andra nationella och internationella forskargrupper. För närvarande består vår grupp av två postdoc-stipendiater, en bioinformatiker och fyra doktorander. Vi har lång erfarenhet av att forska om hur sår läker speciellt med inriktning på hur RNA reglerar sårläknings processen.

Målet är att hitta behandlingsformer för sår som inte vill läka

– Vårt mål är att hitta behandlingsformer för sår som inte vill läka. Kroniska svårläkta sår, är sår som har fastnat i ett konstant inflammatoriskt tillstånd vilket hindrar den normala läkningsprocessen. Detta är ett vanligt men allvarligt medicinskt problem och idag finns tyvärr inga fungerande läkemedel.

I vår forskning undersöker vi vilken roll ncRNA (icke-proteinkodande RNA) har i hudens immunsystem. Vi hoppas på att identifiera ncRNA som kan stoppa den kroniska inflammationen i såret och på så sätt aktivera läkningsprocessen. Detta är första steget mot att utveckla effektiv RNA-baserad behandling.

Det är först nyligen man har upptäckt att de icke-proteinkodande generna är mer vävnads- och celltypspecifika än de proteinkodande, vilket gör deras effekter mer träffsäkra och målinriktade. Utvecklingen inom detta område går snabbt och medför nya möjligheter. Det är ett mycket spännande forskningsområde.

Aktuellt just nu: Kartläggning av hudens läkningsprocess

– Just nu håller vi på att med hjälp av ny spännande teknik (spatial transcriptomics) skapa en bild i tid och rum över hur den mänskliga huden läker. Vi kartlägger samtliga stadier i läkningsprocessen och använder oss då av prover från både friska donatorer och från donatorer med trycksår, en vanligt förekommande typ av kroniska sår. Den här modellen kommer att utgöra ett viktigt bidrag till framtida forskning inom sårbiologi då det hittills saknats studier gjorda på människor och människans hud skiljer sig avsevärt från andra arter.