Publicerad: 2018-09-26 13:39 | Uppdaterad: 2018-09-26 13:58

VFU-enkät – Kvalitetsvärdering av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården

Verksamhetsförlagd utbildning

Hjälp Karolinska Institutet att förbättra kvaliteteten på VFU genom att lämna dina synpunkter i kommande VFU-enkäter.

Varför?

För att utveckla den kliniska utbildningen för alla studenter genomförs en kvalitetsuppföljning på uppdrag av Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet högskola. Alla studenter som har klinisk placering (VFU) på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Södersjukhuset omfattas av kvalitetsuppföljningen.

Uppföljningen genomförs ur tre perspektiv och belyser VFU-kvaliteten genom enkäter riktade till studenter samt vårdens medarbetare och chefer. Frågorna för de olika grupperna utgår från kvalitetsindikatorer och är gemensamt framtagna av de medverkande aktörerna.

Enkätsvaren belyser kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen på en specifik vårdenhet. VFU-enkäten är därför ett komplement till kursvärderingen som belyser kvaliteten på kursen i sin helhet.

Hur går det till?

  • Du kommer att få ett mail med länk till enkäten efter varje VFU-placering som pågått minst en vecka. Mailet kommer att skickas till den mailadress som finns registrerad i placeringsprogrammet KLIPP.
  • Enkäten innehåller 10 påståenden som besvaras på en skala. Studenter från olika program och lärosäten besvarar samma frågor.
  • Enkäten är öppen under två veckor (två påminnelser).
  • Samtliga studenters svar är mycket viktiga för ett effektivt kvalitetsarbete men det är frivilligt att delta.

Vad händer med dina svar?

För enheter där svarsfrekvensen är tillräckligt hög ger enkätresultaten mycket värdefull information i kvalitetsarbetet för utveckling av den kliniska utbildningen. Det ger också möjlighet att jämföra resultat över tid, mellan vårdenheter och studentgrupper. I analysen jämförs även studenters, medarbetares och chefers svar för de olika vårdenheterna. En sammanhållen utvärdering av VFU/klinisk utbildning kan användas i det fortsatta kvalitetsarbetet på allt från KI-nivå till enskild kursnivå. Resultatet delges studenter, utbildningsprogram och verksamheter efter terminens slut. Resultaten kommer alltså inte påverka förhållandena under din pågående kurs men ha stort inflytande i planering och genomförande av framtida VFU.

Om du har återkoppling till verksamheten eller ditt lärosäte som inte framkommer av dina svar på enkäten är du välkommen att kontakta dem direkt.

Anonymitet

Dina svar hanteras konfidentiellt och kan inte härledas till dig eller andra enskilda personer. CMA/Origo Group hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR, General Data Protection Regulation. Här finns mer information.

Stort tack för din hjälp!

Sofia Vikström, programdirektor för Arbetsterapeutprogrammet

Åsa Skjönsberg, programdirektor för Audionomprogrammet

Helena Lindgren, programdirektor för Barnmorskeprogrammet

Lars Frelin, programdirektorer för Biomedicinska analytikerprogrammet

Malin Nygren-Bonnier, programdirektor för Fysioterapeutprogrammet

Per Östberg, programdirektor för Logopedprogrammet

Riitta Möller, programdirektor för Läkarprogrammet

Jenny Wikström Alex, programdirektor för Psykologprogrammet

Kent Fridell, programdirektor för Röntgensjuksköterskeprogrammet

Eva Broberger, programdirektor för Sjuksköterskeprogrammet

Anna Carin Wahlberg, programdirektor för Specialistsjuksköterskeprogrammen