Publicerad: 2024-01-29 10:52 | Uppdaterad: 2024-04-08 16:49

Verksamhetsplan för 2024 klar

I förgrunnden: glasvägg med motiv. I bakgrunden: Kvinna står vid ett skrivbord i öppet kontorslandskap.
Det samlade dokumentet är tänkt att underlätta kommunikation och förståelse för hur varje verksamhet bidrar till KI:s gemensamma mål. Foto: Liza Simonsson

Nu kan du ta del av 2024 års verksamhetsplan för det gemensamma verksamhetsstödet på KI. Det är en ny modell som avdelningarna inom det gemensamma verksamhetsstödet, universitetsbiblioteket (KIB) och enheterna Undervisning och lärande (UoL) samt Medicinens, historia och kulturarv (MHK) är först ut med att testa för 2024.

Verksamhetsplanen är resultatet av en gemensam planeringsprocess som skett på respektive avdelning och i dialog mellan avdelningarna samt KIB, UoL och MHK. Den ger en bild av de prioriteringar och satsningar som görs det kommande året inom det som snart kommer kallas Gemensamt verksamhetsstöd (GVS), tidigare Universitetsförvaltningen (UF).

En transparent verksamhetsplan för att nå KI:s mål

- Det samlade dokumentet är tänkt att underlätta kommunikation och gemensam förståelse för hur varje verksamhet bidrar till KI:s gemensamma mål - inom GVS men också inom andra delar av KI, säger Veronika Sundström, universitetsdirektör på KI. 

KI:s vision är att vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla. För att göra detta krävs ett professionellt, samordnat och optimerat verksamhetsstöd som skapar goda förutsättningar för utbildning och forskning av högsta kvalitet. 

- I arbetet med KI:s strategiska fokusområden har det framkommit en bild där kärnverksamheten upplever en distans till det gemensamma verksamhetsstödet och uppfattningar om att stödet inte alltid motsvarar verksamhetens behov. Med hjälp av verksamhetsplanen vill vi tydliggöra och underlätta dialog om det pågående arbetet för att säkerställa att vi stödjer både kärnverksamheten och ledningsfunktionerna, säger Veronika Sundström.

Ett enklare sätt att få överblick av KI:s gemensamma verksamhetsstöd

Under de senaste åren har det saknats en enhetlig och sammanhållen process för verksamhetsplaneringen. Mycket av arbetet har koncentrerats mot KI:s långsiktiga och övergripande Strategi 2030, men det har inte alltid varit tydligt vad respektive avdelning prioriterar eller bidrar med. 

När en ny modell nu införts så har det funnits framför allt tre krav på processen. 

- Verksamhetsplaneringen ska främja intern dialog, ha ett format som passar den variation av verksamheter som finns inom det gemensamma verksamhetsstödet och slutligen innebära så lite administrativt merarbete som möjligt, berättar Peter Brandberg, verksamhetscontroller på KI. 

Dialogbaserad uppföljning med koppling till KI:s strategiska fokusområden

Under året följer universitetsdirektören upp de enskilda verksamhetsplanerna i dialog med respektive chef. Beroende på område så involveras andra delar av verksamheten för gemensamma diskussioner. I vissa fall finns redan processer och redovisningsmodeller på plats som kan fortsätta användas som förut.

I verksamhetsplanen synliggörs även KI:s strategiska fokusområden där arbetet återrapporteras kvartalsvis till hela universitetsledningen.

Under året påbörjas arbetet med att se över den gemensamma styr-, planerings- och uppföljningsprocessen för hela KI. Inom ramen för detta kan underlaget för verksamhetsplaneringen fungera som inspiration och utgångspunkt.