Publicerad: 2018-05-04 10:00 | Uppdaterad: 2018-05-04 10:18

Veckodag för operation påverkar inte överlevnad vid lungcancer

Vilken dag i veckan en patient med lungcancer opereras på har ingen betydelse för överlevnaden. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Chest.

Forskargruppen ville ta reda på om det spelar roll för överlevnaden vilken dag i veckan en patient med lungcancer opereras på, eftersom tidigare studier för andra operationstyper har pekat i olika riktningar. Till exempel visade en studie att veckodag för hjärtkirurgi inte hade betydelse för överlevnaden, medan en annan studie visade på bättre prognos för patienter som genomgått kirurgi för matstrupscancer på en måndag eller tisdag jämfört med dem som opereras i slutet av veckan.

Veronica Jackson. Foto: Christofer Dracke

– Man vet inte varför det finns patientgrupper som har sämre överlevnad ju senare i veckan de opereras. En möjlig förklaring är att kirurger, som utför mycket krävande operationer, är tröttare i slutet av veckan och att färre specialister och mindre personal på helgen leder till sämre vård, säger Veronica Jackson, thoraxkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset och postdoktor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, som lett studien.

Patientdata till den aktuella lungcancerstudien hämtades från registret för allmän thoraxkirurgi i Sverige (ThoR). I studien ingick alla patienter i ThoR som opererats i lungorna på grund av lungcancer mellan 2009 och 2015. Drygt 4 500 patienter ingick, varav de flesta, 25 procent, opererades på en måndag och minst antal, 11 procent, på en fredag.
När forskarna i april 2017 följde upp om patienterna levde eller inte via det svenska befolkningsregistret, fann de inte något samband eller signifikanta skillnader i långtids-överlevnad kopplat till veckodag för operation.

Ulrik Sartipy. Foto: Ulf Sirborn

– Våra fynd är viktiga eftersom de talar för att det inte finns något skäl att omstrukturera verksamheten så att fler lungcanceroperationer sker i början av arbetsveckan. Men det är alltså fortfarande möjligt att veckodag för andra typer av kirurgi generellt påverkar prognosen. Om ett sådant samband existerar kan det få stora konsekvenser för patienter och sjukvård både vad gäller operationsplanering och resursfördelning, säger Ulrik Sartipy, thoraxkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, en av forskarna bakom studien.

Studien saknar specifik finansiering, men forskarna uppbar finansiering från Hjärt-Lungfonden, Mats Klebergs Stiftelse, Karolinska Institutet stiftelser och fonder, Riksförbundet HjärtLung, Åke Wibergs Stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse samt det regionala ALF-avtalet mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

Publikation

”Weekday and survival after pulmonary resections for lung cancer – a Swedish nationwide cohort study”
Jackson V, AL-Ameri M, Sartipy U
Chest, online 3 May 2018, doi: 10.1016/j.chest.2018.03.022