Publicerad: 2012-11-16 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-16 16:05

Världsprematurdagen 17 november: europeiskt initiativ för optimerad vård av mycket för tidigt födda barn

Överlevnaden hos för tidigt födda barn har ökat dramatiskt de senaste 40 åren. Idag försöker forskarna utveckla neonatalvården för att hälsoriskerna ska bli så små som möjligt för dessa barn. Karolinska Institutet deltar i ett EU-projekt som ska studera 10 000 för tidigt födda europeiska barn.

I Sverige finns idag cirka 20 000 barn och ungdomar som fötts mycket för tidigt (före 32:a graviditetsveckan). Mycket för tidigt födda barn löper en ökad risk för spädbarnsdödlighet, neurologiska funktionsnedsättningar och sämre hälsa än fullgångna spädbarn. Projektet EPICE  Effektiv perinatal intensivvård i Europa  är ett EU-projekt som finansieras genom EU:s sjunde ramprogram inom hälsa. Målsättningen är att förbättra de för tidigt födda barnens överlevnad och långsiktiga hälsa genom att se till att evidensbaserade medicinska kunskaper omvandlas till effektiv vård.

– Vi arbetar med ständiga förbättringar med en vision om livslång hälsa för de för tidigt födda barnen och därför är den här studien mycket viktig, säger Mikael Norman, verksamhetschef för nyföddhetsvården vid Karolinska Universitetssjukhuset, professor vid Karolinska Institutet och ansvarig för den svenska delen av projektet.

Forskarna inom projektet EPICE studerar användningen av 19 medicinska interventioner som ska förbättra vården av för tidigt födda, bland annat ökad användning av läkemedel för att främja lungornas tidiga utveckling hos de för tidigt födda, förflyttning av gravida kvinnor som riskerar att föda för tidigt till specialiserade centra med neonatal intensivvårdsenhet samt amningsstöd.

Om EPICE:

Projektet EPICE lanserades 2011 och har fått stöd av Europeiska unionen (sjunde ramprogrammet) i fem år. Det samordnas av Inserm, Nationella franska institutet för forskning inom hälso- och sjukvård, och involverar 12 partners och 6 biträdande partners, i 11 europeiska länder. Projektets flerdisciplinära team har expertis inom obstetrik, neonatalmedicin, epidemiologi och hälsovårdsforskning.