Publicerad: 2012-10-19 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-08 15:20

Vanligt med tester för prostatacancer i Stockholm

En ny studie från Karolinska Institutet visar att omkring två tredjedelar av alla män i Stockholmsregionen över 50 år har genomgått så kallad PSA-testning för att upptäcka prostatacancer. Särskilt vanliga är testerna i gruppen 70-79 år. Detta trots att män i den åldern enligt forskarna har lite att vinna på tidig upptäckt av en eventuell prostatacancer.

– Prostatacancer växer ofta långsamt och för många blir sjukdomen aldrig livshotande, samtidigt som behandlingen kan medföra avsevärt lidande för patienten i form av exempelvis urinläckage och problem med impotens. Men tidig upptäckt av prostatacancer genom PSA-testning räddar samtidigt liv, vilket skapar ett etiskt dilemma för sjukvården, säger Tobias Nordström, läkare och en av forskarna bakom studien.

PSA eller prostataspecifikt antigen är ett protein som tillverkas i prostatakörteln strax under mannens urinblåsa och som normalt också finns i små mängder i blodet. Genom att mäta PSA-nivån i blodet kan man bland annat upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. Men även andra tillstånd i prostatan kan orsaka förhöjda PSA-nivåer. Tidigare har en stor europeisk studie visat att befolkningsbaserad PSA-screening minskar dödligheten i prostatacancer. Men huruvida PSA-screening ska införas diskuteras fortfarande och i Sverige rekommenderas att män låter PSA-testa sig först efter diskussion med läkare om testets för- och nackdelar.

I den nu aktuella studien, som publiceras i vetenskapstidskriften European Urology, har har forskarna kartlagt i stort sett samtliga PSA-tester som genomförts i Stockholms län under åren 2003 till 2011. Resultatet visar att användandet av PSA-tester är mycket utbrett bland män som inte har prostatacancer sedan tidigare, och att ungefär två tredjedelar av männen mellan 50 och 79 år har testats minst en gång de senaste nio åren. I åldrarna 50-59 år har 46 procent av männen PSA-testats under perioden. För åldersgruppen 60-69 år är motsvarande siffra 68 procent och för åldersgruppen 70-79 år är siffran 77 procent.

Ökade antalet PSA-test

Ser man på andelen män som PSA-testats de senaste tolv månaderna hamnar 50-59-åringarna på 17 procent, 60-69-åringarna på 27 procent och 70-79-åringarna på 31 procent. Totalt sett ökade antalet PSA-test från 54 239 år 2003 till 124 613 år 2011. Resultaten visar också att det var vanligt med upprepade provtagningar oavsett om tidigare test visat på förhöjda PSA-nivåer eller ej. Mer än var tredje man mellan 40 och 89 år återkom för provtagning en andra gång inom 26 månader, trots att de vid det första testet hade ett lågt PSA-värde på under 1 ng/ml blod.

– Hälften av alla män i 60-årsåldern har ett så lågt PSA-värde, vilket är kopplat till en mycket liten risk för livshotande prostatacancer även efter lång uppföljning. Detta gör att man kan ifrågasätta så här frekvent PSA-testning för dessa män. Man kan också ifrågasätta PSA-testning hos äldre män då dessa har mindre att vinna på att tidigt upptäcka små tumörer, men däremot riskerar biverkningarna av behandling, säger Tobias Nordström.

Studien har finansierats genom stöd av Strategiska Forskningsprogrammet inom Cancer (StratCan) och Linnécentret för Bröst- och Prostatacancer, båda vid Karolinska Institutet, Vetenskapsrådet samt Cancerfonden. Forskarna planerar nu att göra en stor uppföljande studie, med start i januari nästa år. Syftet med den kommande studien, kallad STHLM3, är att testa ny och förbättrad diagnostik för att upptäcka prostatacancer tidigare och säkrare.

Publikation

Prostate-specific antigen (PSA) testing is prevalent and increasing in Stockholm County, Sweden, Despite no recommendations for PSA screening: results from a population-based study, 2003-2011.
Nordström T, Aly M, Clements M, Weibull C, Adolfsson J, Grönberg H
Eur. Urol. 2013 Mar;63(3):419-25