Publicerad: 2014-02-13 09:42 | Uppdaterad: 2014-02-24 09:43

Välkomnar ny karriärtrappa

Beslutet att etablera en karriärtrappa för yngre forskare vid Karolinska Institutet välkomnas av nätverket Junior Faculty, men de skulle helst se att antalet tjänster blir fler.

Strax före årsskiftet tog styrelsen för forskning beslut om att etablera en karriärtrappa för yngre forskare.

– På KI råder det stor brist på tjänster på mellannivå och här behöver vi satsa kraftigt. Vår karriärtrappa kommer här spela en viktig roll, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning.

Frågan är viktig för KI som uttalat att universitetet måste satsa på att både locka till sig, och klara av att behålla, yngre framgångsrika forskare.

Den nya satsningen innebär att styrelsen utlyser medel för tjänster på tre olika nivåer (se grafik) som annonseras både internt inom KI och i internationell press, exempelvis i Nature Jobs och Science. De sökande bedöms sedan i konkurrens och de mest meriterade kandidaterna kommer att erbjudas medel för inrättande av tjänster.

Junior Faculty, ett nätverk för forskare på KI som disputerat men som ännu inte har fast anställning, välkomnar initiativet och menar att det är ett mycket viktigt första steg framåt.

En enkät bland medlemmarna visade att majoriteten var osäkra på vilka karriärsteg som finns.

– Vi har de senaste åren diskuterat en karriärtrappa med KI:s ledning och dessa utlysningar tydliggör karriärvägarna inom KI. Möjligheten till årliga utlysningar och den gedigna granskningsprocessen är också bra, men antalet tjänster behöver öka, säger Gonçalo Castelo-Branco, ordförande i Junior Faculty.

Junior Faculty menar dock att det finns en risk att KI misslyckas med att locka till sig toppforskare om karriärsystemet inte erbjuder långsiktig karriärstabilitet och bra finansiellt stöd.

– Karriärtrappan täcker främst lönekostnaden och saknar adekvat ekonomiskt stöd för genomförandet av forskningsprogram. Dessutom saknas möjligheten att efter stringent utvärdering direkt fortsätta från forskarassistent till forskare, säger Gonçalo Castelo-Branco.

Vid den workshop om karriärvägar som anordnades mars 2013 var tenure track-system ett återkommande ämne. I den nya karriärtrappan ingår ingen utvärdering, och inte heller automatiska övergångar mellan de olika nivåerna. Endast de seniora forskartjänsterna går över i en tillsvidareanställning efter fem år.

– Vi menar att det är viktigt att i konkurrens kunna söka sig in på olika nivåer, men också att de som erhållit en senior forskartjänst ska ha vidare anställning vid sin institution. Inte minst har många av våra unga forskare argumenterat för den nu beslutade modellen. Vi har övervägt de argument som finns för ett rent tenure track-system, men valt att inte gå på den linjen. Vi har också noterat en trend, inte minst i USA, att man börjar gå ifrån det systemet, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Hans-Gustaf Ljunggren hoppas att karriärtrappan ska kunna få unga forskare vid KI att känna att det är möjligt att göra karriär inom forskning och att det blir möjligt att i framtiden knyta projektmedel till tjänsterna.

– Vi har stora förhoppningar om att institutioner och andra strategiska forskningsprogram på sikt också adderar tjänster till programmet, så att det blir större än vad det är nu initialt, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Annonserna för den första utlysningen publicerades den 17 februari. Sista ansökningsdag är 17 mars. Beslut om vilka som erbjuds tjänsterna tas under hösten.

Text: Karin Söderlund Leifler

Här är de tre trappstegen

Från 2015 kommer styrelsen att finansiera tre typer av anställningar:

  • Forskarassistent - 1 miljon kronor per år i fyra år, upp till 10 anställningar.
  • Forskarassistentförlängning (förutsätter att de sökande har forskarassistenttjänst) - 1 miljon kronor per år i två år, upp till 10 anställningar.
  • Senior forskare - 1,2 miljoner kronor per år i fem år, upp till 6 anställningar, övergår i tillsvidareanställning vid heminstitutionen.